Center for Almen Medicin

Centret er ét sammenhængende miljø for forskning, uddannelse og formidling inden for almen medicin. Centeret består af Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Afdeling for Almen Medicin på Københavns Universitet, samt en satellit af Forskningsenheden i Region Sjælland.

Centret har til formål at levere relevant forskning og undervisning i almen medicin, bidrage med ny viden og videreudvikle de kompetencer, som skaber grundlag for en veluddannet og velfungerende primærsektor til gavn for sundhedsindsatsen over for landets borgere.

Vi samarbejder med nationale og internationale forskningsmiljøer. Vi har flere større forskningsprojekter i samarbejde med de andre almenmedicinske forskningsmiljøer. 

Undervisning og vidensformidling

Vi deltager i uddannelsen af de medicinstuderende ("Tidlig Patientkontakt” på 1. semester af bachelordelen og ”Klinisk Almen Medicin” på 6. semester af kandidatdelen), i speciallægeuddannelsen, herunder forskningstræningen, og i efteruddannelsen af praktiserende læger.

Vi vejleder mange universitetsstuderende, yngre almenmedicinere og ph.d.-studerende.

Det teoretiske kursus og Forskningstræningen og i Speciallægeuddannelsen for praktiserende læger er en vigtig del af husets aktiviteter.

 

 

 

Overordnet set beskæftiger vi os med nogle kerneforskningsområder, hver for sig og i kombination. Derudover arbejder vi på flere interventions-projekter. Fokus er på forebyggelse, den kliniske håndtering af sygdomme, dialogen og forhandlingen i konsultationen, patienternes perspektiver, og hvordan ny viden implementeres i praksis, herunder det tværsektorielle samarbejde. Størsteparten af vores forskning er organiseret i forskergrupper.

Multimorbiditet
Patienter med to eller flere kroniske sygdomme er udfordret af både en stor sygdomsbyrde og en stor behandlingsbyrde. I forskningsgruppen tilvejebringer vi ny viden om afgrænsning og konsekvenser af multimorbiditet, årsager bag udvikling af multimorbiditet, og hvordan patientcentreret behandling kan forbedres i almen praksis.
Forskningsgruppeledere: Frans Boch Waldorff & Tora Grauers Willadsen.

Familiegruppen
Gruppen har i flere år i samarbejde med en gruppe praktiserende læger gennemført forskning og kvalitetsudvikling af de forebyggende svangre- og børneundersøgelser.
Forskningsgruppeleder: Jakob Kragstrup 

De "raske patienter" i almen praksis
I denne gruppe arbejder vi med brug af medicinsk teknologi, store mængder data, risikoopfattelse, evidensbaseret diagnostik og screening af raske personer set i et almenmedicinsk perspektiv.
Forskningsgruppeleder: John Brodersen

Infektionssygdomme og antibiotikaforbrug i almen praksis
I denne forskergruppe arbejdes med metoder, der kan forbedre diagnostikken af infektionssygdomme i almen praksis. Målet er at opnå en reduktion i det uhensigtsmæssige overforbrug af antibiotika og dermed at dæmme op for den stigende antibiotikaresistens.
Forskningsgruppeleder: Lars Bjerrum

Konsultation og læring
Denne gruppe fokuserer på mødet mellem læge og patient og har som formål at udvikle viden om konsultationsformer og professionelle roller i almen praksis, så de modsvarer nye udviklinger i samfundet og i sygdomsmønstre. Forskningsgruppeleder: Ann Dorrit Guassora

CopLab-databasen
Centret huser også CopLab-databasen, der er en sundhedsvidenskabelig informationsbank med svar på laboratorieundersøgelser fra almen praksis af mere end 1 million danskere. Databasen benyttes af flere forskere til almenmedicinsk relevant forskning. Således pågår over 20 praksisnære projekter inden for områder som hypothyreose, diabetes, senfølger ved kræft, psykisk sygdom, kolesterolsænkende behandling og hjertesvigt.
Kontaktperson: Susanne Reventlow

Organisation og implementering
Almen praksis udsættes løbende for krav eller ønsker om implementering af ny faglig viden, nye dokumentationsredskaber samt nye modeller for kvalitetsudvikling eller intensivering af det tværgående samarbejde. Denne forskningsgruppe undersøger, hvordan sådanne ideer, teknologier og modeller optages i almen praksis og med hvilke konsekvenser. Forskningsgruppeleder: Marius Brostrøm Kousgaard

Andre forskningsaktiviteter
Vi arbejder desuden med de såkaldte livsstilssygdomme, som fylder meget i almen praksis. Ved hjælp af befolkningsundersøgelser og interventionsstudier med både almindelige raske borgere og patienter med diabetes forsker vi fx i kostens betydning for vægten og vægtens betydning for sundheden over tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centret er tilknyttet en af de største lægeskoler i Norden. Vi deltager i uddannelsen af de medicinstuderende, i speciallægeuddannelsen, herunder forskningstræningen, og i efteruddannelsen af praktiserende læger.

Hvert år underviser vi ca. 1.000 medicinstuderende i emnerne ”tidlig patientkontakt” på 1. semester af bachelordelen og ”klinisk almen medicin” på 6. semester af kandidatdelen.

De studerende kommer ud hos en stor gruppe praktiserende læger i Region Hovedstaden og Region Sjælland for at gennemføre egne almen praksiskonsultationer og interviewe patienter, mens de på centret får teoretisk undervisning og supervision af deres videokonsultationer. Vi vejleder mange universitetsstuderende, yngre almenmedicinere og ph.d.-studerende.

Centret afholder flere kursusforløb på medicinstudiet, foruden at huse Specialeuddannelsen i almen medicin og Forskningstræningen:

Prægraduat undervisning:

Postgraduat undervisning

Til dig der vil være tutorlæge, læs mere her.

Tutorlæger

 

 

 

Sådan bidrager vi til samfundet

Centrets mission er, at vores forskning og undervisning kan bidrage til arbejdet i almen praksis. Vi udforsker problemstillinger, der er relevante for arbejdet i almen praksis baseret på den virkelighed og det befolkningsgrundlag, der er i almen praksis.

Der udføres derudover grundvidenskabelig forskning baseret på fagets egne præmisser, bl.a. om diagnostik og konsultationen. Det at være et forskningsaktivt fag bidrager til rekruttering til faget, og vi har en stor søgning af yngre læger der ønsker at forske i faget.

Vi formidler det unikke ved almen praksis. Viden og indsatser, som skal bruges ude i praksis, og som er med til at sikre, at vores fag udvikler sig til gavn for patienterne og samfundet, men også til glæde for os som praktiserende læger.

Centerets forskning støttes af offentlige og private fonde, EU, privatpersoner og virksomheder fra både ind- og udland samtidig med at der er fokus på at forskningsresultater opnår størst mulig effekt i samfundet (impact).

Vi rådgiver sundhedsmyndigheder, organisationer og praktiserende læger samt besvarer mediernes spørgsmål, hvis vi har forskningsbaseret viden på området. Derudover udarbejder vi rapporter til Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, DSAM og Danske Regioner.

 

VID

Netværk for viden og kompetencer i almen praksis, VID, er et nyt nationalt initiativ, som har til formål at samle, omsætte og implementere viden og værktøjer til kvalitetsudvikling samt evaluere implementeringsindsatser i almen praksis.

Netværket er et 3-årigt projekt, baseret på et samarbejde mellem de fire forskningsenheder for almen praksis i København, Odense, Aarhus samt Aalborg og skal samarbejde med bl.a. de fem regionale kvalitetsenheder for almen praksis, bidrage til en styrket vidensdeling og implementering i almen praksis.  

Netværkets arbejde har et bredt fokus på rettidig opmærksomhed på og håndtering af symptomer, diagnosticering, behandling, rehabilitering og palliation for patienter med kroniske lidelser, men også på kræft, således at indsatsen vil have relevans for mange patientgrupper og derved også være bredt anvendelig i almen praksis.  Understøttelsen af systematisk vidensdeling vil stile mod tiltag både på nationalt og regionalt niveau samt til de enkelte læger og praksis og igennem flere former for tiltag, såsom undervisningstilbud, klyngepakker, vejledninger, praksisbesøg og kliniske audits.  

VID’s indsatser vil beskæftige sig med følgende temaer:

  1. Rettidig opsporing af alvorlig sygdom
  2. Almen praksis rolle i forløbet efter behandling for en livstruende sygdom, herunder opmærksomhed på senfølger
  3. Hvordan almen praksis kan bidrage til at reducere ulighed i sundhed.  

MAAH

MAAH er et netværk af medicinske antropologer, der forsker i deres egen kultur og samfund. Netværkets formål er at samle medicinske antropologer for at diskutere teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger i relation til sundhed og kultur.

 

 

 

Sådan kan du bruge 2150: Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med svær psykisk sygdom
I OK22 har man mulighed for at tilbyde patienter med svær psykisk sygdom en fokuseret somatisk undersøgelse med en ydelse målrettet denne indsats. (2150). I vores samtale får du svar på hvordan man kan opspore sine patienter og hvad man kan lægge i sådan en konsultation. 

Patienter med svær psykisk sygdom lever kortere
Patienter med svær psykisk sygdom lever i gennemsnit 10-20 år kortere. Men hvorfor gør de det? Og hvad kan vi i almen praksis gøre ved det? Hør de to podcasts som Månedsskrift for almen praksis og VID – netværk for viden og kompetencer har lavet om emnet.

Bliver vi løftet eller kørt over af den teknologiske udvikling? (Månedsskriftet for almen praksis)
Videokonsultation i almen praksis er kommet for at blive, og medfører behov for forskning. Her er en podcast fra Månedsskriftet for almen praksis, dec. 2021, med bl.a. én af vores forskere, Frida Greek Kofod, som laver projekt om læge-patientkontakten i videokonsultation.

Radio Ligevægt
Radio Ligevægts podcast tager dig med på en rejse ind i vægtens verden som vender op og ned på det, du tror, du ved om vægt, kost og sundhed.

SOFIA: Sammen Om Fysisk og psykisk helbred I Almen praksis
SOFIA studiet har til formål at øge livskvalitet og forlænge levetiden hos mennesker med svær psykisk sygdom i almen praksis.

 

 

 

 

 

Center for Almen Medicin, København

Øster Farimagsgade 5
Opgang Q, stuen og 1.sal 
1353 København K

Tlf: 3532 7171
Mail: FEAP@sund.ku.dk

Presseansvarlig:

Alette Heinrich Pramming
Mail: 
alette.pramming@sund.ku.dk
Telefon: 5373 5750

Vi samarbejder med:

 

Centerleder

Susanne Reventlow
Professor

Mobil: 2023 4033
Mail: susrew@sund.ku.dk

Afdelingsleder

Frans Boch Waldorff
Professor

Mobil: 2622 3242
Mail: 
fransw@sund.ku.dk

Nyheder og arrangementer

Se flere

Ansatte

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Aabenhus, Rune Munck Lektor +4535337302 E-mail
Aagaard, Mathias Specialestuderende   E-mail
Agergaard, Rikke Verner Ingen jobbeskrivelse   E-mail
Ahmed, Urfan Zahoor Ekstern lektor +4535333889 E-mail
Andersen, Christen Bertel L Seniorforsker +4526122840 E-mail
Andersen, John Sahl Professor +4535327949 E-mail
Appel, Clara Lundmark Studentermedhjælper +4535325161 E-mail
Arreskov, Anne Beiter Ph.d.-studerende +4535332225 E-mail
Bakkedal, Catrine Ph.d.-stipendiat +4535336965 E-mail
Bang, Christine Winther Studerende   E-mail
Barrett, Barbara Ann Postdoc +4531163126 E-mail
Bebe, Anna Ekstern forsker +4535327158 E-mail
Beich, Anders Læge   E-mail
Bernhardt, Anna Forskningsmedarbejder +4535335344 E-mail
Bjerrum, Lars Professor +4535327939 E-mail
Bojlen, Sybille Forskningsmedarbejder   E-mail
Brodersen, John Brandt Professor +4535327592 E-mail
Böcher, Sidsel Seniorforsker   E-mail
Chalkidou, Athina Videnskabelig assistent +4535333729 E-mail
Christiansen, Ann-Kathrin Lindahl Forskningskoordinator   E-mail
Clasen, Helene Lotz Studentermedhjælper   E-mail
Clausen, Caroline Skovsbo Ph.d.-studerende +4535325748 E-mail
Clausen, Stine Søndersted Ph.d.-studerende   E-mail
Cordoba Currea, Gloria Cristina Adjunkt   E-mail
Damhus, Christina Sadolin Postdoc   E-mail
Davidsen, Annette Sofie Emerita +4535337524 E-mail
Drivsholm, Thomas Bo Lektor +4535327150 E-mail
Due, Tina Drud Adjunkt +4535327167 E-mail
Dyhr, Lise Seniorforsker +4531727173 E-mail
Engell, Anna Elise Ekstern forsker +4523464024 E-mail
Ertmann, Ruth Kirk Lektor   E-mail
Frølich, Anne Klinisk professor +4535337362 E-mail
Færk, Gitte Ph.d.-studerende +4538672783 E-mail
Gram, Emma Grundtvig Studerende +4535332343 E-mail
Grand, Mia Klinten Statistiker +4535328093 E-mail
Guassora, Ann Dorrit Lektor +4535327157 E-mail
Güngördü, Tugba Studerende FU +4535336132 E-mail
Haase, Christoffer Bjerre Forskningsmedarbejder +4560604087 E-mail
Hansen, Cæcilie Ph.d.-stipendiat +4535334503 E-mail
Hansen, Lars Jørgen Ekstern lektor +4548301188 E-mail
Hansen, Michael Perlt Ekstern lektor   E-mail
Hansen, Solvej Skriver Ekstern underviser   E-mail
Hansen, Tanja Stenbæk Virksomhedspraktikant   E-mail
Hantho, Arne Ingen jobbeskrivelse   E-mail
Harbo, Birgitte Ingen jobbeskrivelse   E-mail
Heitmann, Berit Klinisk professor   E-mail
Heltberg, Andreas Søndergaard Adjunkt   E-mail
Hermann, Christian Klinisk lektor   E-mail
Hestbech, Mie Sara Postdoc +4535337513 E-mail
Hindkær, Carina Kontorfunktionær +4535334369 E-mail
Hollnagel, Hanne Seniorforsker   E-mail
Holm, Anne Adjunkt   E-mail
Holm, Signe Rørdam Ingen jobbeskrivelse   E-mail
Huggenberger, Ivan Jonas Krasnik Ekstern lektor +4535330734 E-mail
Hølmkjær, Pernille Ph.d.-stipendiat +4535337559 E-mail
Høyerup, Peter Undervisningsassistent   E-mail
Iqbal, Ammad Ali Studentermedhjælper   E-mail
Jacobsen, Marie Honoré Gæst   E-mail
Jans-Pedersen, Daniel Videnskabelig assistent +4535334448 E-mail
Jensen, Christina Leth Kandidatstuderende   E-mail
Jensen, Katrine Tranberg Ph.d.-stipendiat +4535336050 E-mail
Jensen, Lena Ingen jobbeskrivelse   E-mail
Jensen, Manja Dahl Ph.d.-stipendiat   E-mail
Jønsson, Alexandra Brandt Ryborg Adjunkt   E-mail
Jørgensen, Louise Marie Bidstrup Studerende   E-mail
Jørgensen, Merete Ekstern lektor +4535327941 E-mail
Kaae, Berit Enggaard Ekstern underviser   E-mail
Kamper-Jørgensen, Zaza Adjunkt +4535328952 E-mail
Kindt, Isabella Skaarup Bachelorstuderende   E-mail
Knudsen, Thomas Bøllingtoft Ekstern lektor +4535330675 E-mail
Kofod, Frida Susanna Greek Ph.d.-studerende +4535324376 E-mail
Kousgaard, Marius Brostrøm Lektor +4535337354 E-mail
Kragstrup, Jakob Professor +4530864636 E-mail
Kriegbaum, Margit Akademisk medarbejder FU +4535337326 E-mail
Kristensen, Mads Aage Toft Ph.d.-studerende   E-mail
Køster-Rasmussen, Rasmus Postdoc   E-mail
Lander, Anders Rune Undervisningsassistent   E-mail
Langberg, Emil Mørup Ingen jobbeskrivelse VIP   E-mail
Larsen, Angela Kursuskoordinator +4535327955 E-mail
Larsen, Jan-Helge Læge   E-mail
Larsen, Sif Binder Specialestuderende   E-mail
Lau, Sofie Rosenlund Postdoc +4551249036 E-mail
Lind, Bent Struer Ingen jobbeskrivelse VIP   E-mail
Lindström, Christine Lena Postdoc +4535325827 E-mail
Lundh, Jesper Underviser   E-mail
Lutterodt, Melissa C. Lektor +4535337501 E-mail
Løkkegaard, Thomas Ekstern lektor +4521824060 E-mail
Madsen, Sebastian Emil Meyer Ingen jobbeskrivelse   E-mail
Malterud, Kirsti Professor +4535337523 E-mail
Martiny, Frederik Handberg Juul Videnskabelig assistent +4535331306 E-mail
Modin, Frederikke Agerbo Videnskabelig medhjælp +4535325588 E-mail
Mäkelä, Marjukka Professor emeritus +4535337241 E-mail
Møller, Anne Lektor +4535337292 E-mail
Møller, Ninna Dyhr Sekretær +4535330263 E-mail
Møller, Tom Lektor   E-mail
Neble, Catrine Ekstern lektor   E-mail
Nicolaisdottir, Dagny Ros Datamanager +4535333883 E-mail
Nielsen, Helena G. Forskningsmedarbejder +4522643262 E-mail
Nissen, Gudrun Gæsteforsker +4535325773 E-mail
Olivarius, Niels de Fine Professor +4535327160 E-mail
Olsen, Ole Forskningsmedarbejder +4535327155 E-mail
Overbeck, Gritt Adjunkt +4535337520 E-mail
Pedersen, Anette Tønnes Undervisningsassistent +4535454285
Pedersen, Christian Hollemann Ingen jobbeskrivelse   E-mail
Pedersen, Jørgen Thorsø Administrator +4535333145 E-mail
Pedersen, Sune Holm Konsulent +4535331465 E-mail
Petersen, Jindong Ding Ekstern forsker   E-mail
Petersen, Michelle Egeberg Sekretær +4535332811 E-mail
Poulsen, Caroline Dorothea Medicinstuderende   E-mail
Pramming, Alette Heinrich Specialkonsulent +4535330375 E-mail
Priskorn, Lærke Gæsteforsker   E-mail
Rasmussen, Ida Scheel Ph.d.-stipendiat +4535337367 E-mail
Reventlow, Susanne Professor, sektionsleder +4535327156 E-mail
Rieffestahl, Anne Marie Ph.d.-studerende   E-mail
Risør, Torsten Lektor   E-mail
Roested, Line Master studerende   E-mail
Rossen-Jørgensen, Morten Ekstern underviser   E-mail
Rozing, Maarten Pieter Lektor +4535335438 E-mail
Ryt-Hansen, Martin Svend Underviser +4535337242 E-mail
Rønholt, Finn Underviser +4539773555 E-mail
Sandholdt, Catharina Thiel Postdoc +4535326359 E-mail
Saust, Laura Trolle Ingen jobbeskrivelse +4535331052 E-mail
Saxtrup, Niels Gæsteforsker +4535336059 E-mail
Scheffmann-Petersen, Michael Gæsteforsker   E-mail
Schultz, Rikke Ekstern forsker   E-mail
Shahrzad, Sinead Ingen jobbeskrivelse   E-mail
Siersma, Volkert Dirk Statistiker   E-mail
Starcke, Mette Louise Kontorfunktionær +4535326159 E-mail
Steendahl, Joen Gregers Tryde Ekstern lektor +4535327321 E-mail
Strøyer de Voss, Sarah Ingen jobbeskrivelse VIP +4535325785 E-mail
Svanholm, Christina Lykke Ph.d.-studerende   E-mail
Søndergaard, Elisabeth Ph.d.-studerende   E-mail
Thorsen, Hanne Ekstern forsker +4535337250 E-mail
Thorsen, Thorkil Lektor +4535327168 E-mail
Tulinius, Anne-Charlotte Ekstern forsker +4524252112 E-mail
Vass, Mikkel Seniorforsker   E-mail
Vestergaard, Stense Kromann Ph.d.-studerende +4535321176 E-mail
Voglhofer, Charlotte Høgsted Ekstern underviser   E-mail
Waldorff, Frans Boch Professor +4535327129 E-mail
Waldorff, Marie Søes Gæsteforsker   E-mail
Wilson, Philip Michael John Professor +4535333366 E-mail
de Oliveira, Sandi Michele Postdoc +4535328430 E-mail
pkn417, pkn417 Sekretær +4535327130 E-mail
Árnadóttir, Ásthildur Postdoc +4535325838 E-mail