Afdeling for Social Medicin

Social Medicin er et centralt forskningsområde inden for folkesundhedsvidenskab. Med særlig fokus på social ulighed, forsker vi på Afdeling for Social Medicin i de sociale, psyko-sociale, psykologiske og adfærdsmæssige determinanter for sundhed og funktionsevne over livsløbet, samt i de socioøkonomiske konsekvenser af sygdom og funktionsevne.

Forskningen omhandler blandt andet samfundsmæssige udfordringer som sundhedsproblemer i udsatte befolkningsgrupper og boligområder; dødelighed og nedsat funktionsevne i en aldrende befolkning; helbredskonsekvenser af psykosociale belastninger i arbejds – og privatlivet; ulighed i adgang til og brugen af sundhedsydelser og rehabilitering; samt de psyko-sociale konsekvenser af manglende frugtbarhed og fertilitetsbehandling.

I populations- og patientbaserede kohortestudier og i interventionsstudier anvender og udvikler afdelingen epidemiologiske, psykometriske, demografiske og kvalitative metoder. Datakilder omfatter således større undersøgelser, kliniske og register data, kvalitative interviewundersøgelser og feltarbejde, samt detaljerede mobiltelefon-genererede data.

Afdelingen arbejder med komplekse interventioner, baseret på detaljeret viden om målgrupper og deres behov, med det formål at udvikle indsatser mod vigtige samfundsmæssige problemer. På afdelingen udføres desuden evalueringer af både implementering og resultater af komplekse interventioner. Afdelingen kvantificerer og sammenligner desuden forventede kliniske og sociale sundhedskonsekvenser af større politiske ændringer og interventioner.

Afdelingen bidrager løbende til udvikling af sundhedsfremme samt forebyggelse og rehabilitering, nationalt og internationalt. Afdelingen samarbejder med et antal førende forskningsmiljøer nationalt og internationalt og med danske kommuner, regioner og interessenter, om at øge forskningsresultaternes indflydelse på samfundsudviklingen, et samarbejde som også er prioriteret i Københavns Universitets strategi 2018-23.

Afdeling for Social Medicin er ansvarlig for bachelor-, kandidat- og ph.d.-kurser indenfor social epidemiologi, medicinsk sociologi, forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering, klinisk social medicin, samt interventions- og evalueringsmetoder. Derudover vejleder afdelingen bacheloropgaver, specialer og ph.d.-afhandlinger inden for de beskrevne områder.