Afdeling for Social Medicin

Social Medicin er et centralt forskningsområde inden for folkesundhedsvidenskab. Med særlig fokus på social ulighed, forsker vi på Afdeling for Social Medicin i de sociale, psyko-sociale, psykologiske og adfærdsmæssige determinanter for sundhed og funktionsevne over livsløbet, samt i de socioøkonomiske konsekvenser af sygdom og funktionsevne.

Tag af bygning i Gothersgade hvor Social medicin har til huse

 

 

 

 

Social Medicin er et centralt forskningsområde inden for folkesundhedsvidenskab. Med særlig fokus på social ulighed, forsker vi på Afdeling for Social Medicin i de sociale, psyko-sociale, psykologiske og adfærdsmæssige determinanter for sundhed og funktionsevne over livsforløbet, samt i de socioøkonomiske konsekvenser af sygdom og nedsat funktionsevne.

Afdelingen arbejder med komplekse interventioner, baseret på detaljeret viden om målgrupper og deres behov, med det formål at udvikle indsatser mod vigtige samfundsmæssige problemer. På afdelingen udføres desuden evalueringer af både implementering og resultater af komplekse interventioner. Afdelingen kvantificerer og sammenligner desuden forventede kliniske og sociale sundhedskonsekvenser af større politiske ændringer og interventioner.

Afdelingen bidrager løbende til udvikling af sundhedsfremme samt forebyggelse og rehabilitering, nationalt og internationalt. Afdelingen samarbejder med et antal førende forskningsmiljøer nationalt og internationalt og med danske kommuner, regioner og interessenter, om at øge forskningsresultaternes indflydelse på samfundsudviklingen, et samarbejde som også er prioriteret i Københavns Universitets strategi 2018-23.

Forskningen omhandler blandt andet samfundsmæssige udfordringer relateret til den sociale gradient, sundhedsproblemer i udsatte befolkningsgrupper og boligområder, nedsat funktionsevne og dødelighed i en aldrende befolkning, helbredskonsekvenser af psykosociale belastninger i arbejds- og privatlivet, ulighed i adgang til og brugen af sundhedsydelser og rehabilitering, samt de psyko-sociale konsekvenser af nedsat frugtbarhed og fertilitetsbehandling.

I populations- og patientbaserede kohortestudier og i interventionsstudier anvender og udvikler afdelingen epidemiologiske, psykometriske, demografiske og kvalitative metoder. Datakilder omfatter spørgeskemaundersøgelser, kliniske og registerbaserede data, kvalitative interviews og feltobservationer, samt detaljerede mobiltelefon-genererede data.

Afdelingens forskning er central for undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelserne i medicin, folkesundhedsvidenskab, master of public health og på ph.d.-niveau ved KU; som bidrag til undervisningen andre steder på KU samt på andre undervisningsinstitutioner, Folkeuniversitetet og efteruddannelseskurser. Endelig formidles og diskuteres forskningen offentligt i papirbaserede og elektroniske medier, i radio og fjernsyn, ved politiske høringer, ved møder med sundhedsprofessionelle, ved offentlige møder etc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingens forskning omhandler befolkningens sundhed i et livsforløbsperspektiv med fokus på sociale årsager til, og konsekvenser af, sygdom. Der arbejdes med konkrete helbredsproblemer i fostertilværelsen, i barndom- og ungdom, i voksenlivet og i alderdommen samt på tværs af generationer. I dette arbejde udnyttes den synergi, der ligger i at forene et individperspektiv med et befolkningsperspektiv på sundhed og sygdom, og i at forene ætiologisk grundforskning med anvendt forskning i forebyggelse og rehabilitering.

På afdelingen foregår dette arbejde i afdelingens 4 forskningsgrupper, samt i netværket for afdelingens yngre forskere, Spirekassen:

 • Copenhagen Life Course Epidemiology in Aging Research (CLEAR): Betydningen af livsforløbet for tidlige aldringsmarkører, mekanismerne bag tidlig aldring og risikofaktorer for funktionsevnetab blandt ældre samt studier af aldring i udsatte grupper (interventioner og naturlige eksperimenter).

 • Forebyggelse og Rehabilitering: Udvikling og evaluering af forebyggende sundhedspolitik særligt rettet mod ulighed i sundhed

 • Reproductive Health Research: Reproduktiv sundhed med fokus på konsekvenser af infertilitet og assisteret befrugtning og forebyggelse af nedsat frugtbarhed

 • Complex Interventions in Public Health (CIPH): Vi forsker i hvordan, hvornår og for hvem komplekse folkesundhedsinterventioner skaber forandringer med særlig fokus på at adressere social ulighed i sundhed.
 • Folkesundhedsdatabasen: Databasen er en samling af registre, der omfatter data om alle personer i Danmark fra 1980 og fremefter.

 • Spirekassen: Et unikt netværk for yngre forskere på Afdeling for Social Medicin og Afdeling for Epidemiologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling for Social Medicin er ansvarlig for bachelor-, kandidat- og ph.d.-kurser inden for social epidemiologi, medicinsk sociologi, forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering, klinisk social medicin, samt interventions- og evalueringsmetoder. Derudover vejleder afdelingen bacheloropgaver, specialer og ph.d.-afhandlinger inden for de beskrevne områder. Undervisningen baserer sig i høj grad på afdelingens forskning, med vægt på betydning af sociale faktorer for sundhed, samt sociale konsekvenser af sygdom.

Afdelingens ansatte er kursusledere på følgende uddannelser ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

 • Medicin
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Master of Public Health 
 • Kandidatuddannelsen i Global Health
 • Bacheloruddannelsen i IT og sundhed
 • Ph.d. -uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Der undervises indenfor følgende områder:

 • Medicinsk sociologi og social epidemiologi
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Socialmedicin, Klinisk socialmedicin og rehabilitering
 • Øvrige (herunder fertilitet og sundhed, life course gerontologi og intervention)

Prægraduat undervisning

Medicin: 

 • SEMS (Statistik, Epidemiologi og Medicinsk Sociologi, 3. sem. kand.
 • Klinisk social medicin, 4. semester kandidat
 • Forebyggelse, sundhedsfremme, social medicin og rehabilitering
 • Valgfaget Gerontologi

Folkesundhedsvidenskab:

 • Forebyggelse og sundhedsfremme, 2. semester, bachelor
 • 2. årsprojekter, koordinering, start 3. semester
 • Sundheds sociologi, 4. semester, bachelor

Desuden undervises der på kandidatdelen i følgende valgfag:  

https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/studieordninger/1962179/

 • Fertilitet og sundhed
 • Occupational Health in a Public Health Perspective
 • Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred
 • Intervention og evaluering - introduktion til teori og metode  
 • Life Course Influences on Health and Aging

Master of public health-uddannelsen

 • Sundhed og samfund i tværvidenskabeligt perspektiv
 • Introduktion til masterafhandling
 • Forebyggelse og social ulighed i sundhed

Postgraduat undervisning

Ph.d.-kurser

(https://phdcourses.ku.dk/Default.aspx?sitepath=sund&guid=1cf45799-1ac2-4f99-9c09-2ddc1cd5126b):

    • Advanced Social Epidemiology
    • Complex Interventions

 Afdelingen tilbyder vejledning på:

    • Bachelor-kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (bachelorprojekt og speciale),
    • Medicinuddannelsen, bachelor og kandidatopgaver
    • Master of Public Health (masterafhandling)
    • Master for Global Health (master-afhandling)

Vejledning tilbydes til projekter, der benytter såvel kvalitative som kvantitative metoder (primært social epidemiologi).

Se liste over vejledere her
Se eksempler på emneområder her

På denne side kan du finde alle de konkrete projektforslag/praktikmuligheder som Institut for Folkesundhedsvidenskab udbyder til bachelor-, kandidat- og forskningsårsstuderende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse:
Øster Farimagsgade 5,
Postboks 2099
1014 København K

Besøgsadresse:
Gothersgade 160, 2. og 3. sal
1123 København K

Tlf. 35 32 79 62
Fax: 35 32 74 87

Her er vi: Oversigtskort

 

 

 

Rikke Lund

Afdelingsleder

Rikke Lund
Professor

Telefon: +45 35 32 79 92
Mobil: +45 24 66 05 35
E-mail: rilu@sund.ku.dk

Ansatte

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Andersen, Ingelise Lektor emerita +4535327662 E-mail
Bender, Mette Adjunkt +4535328033 E-mail
Biener, Sigrid Normann Ph.d.-studerende   E-mail
Bjørner, Jakob Adjungeret professor +4535327394 E-mail
Brasholt, Marie Sørensen Klinisk lektor +4560880672 E-mail
Brønnum-Hansen, Henrik Emeritus +4535327974 E-mail
Christensen, Ulla Lektor emerita +4535327663 E-mail
Diderichsen, Finn Emeritus +45+5583991373132 E-mail
Foverskov, Else Adjunkt +4535328974 E-mail
Gadeberg, Anne Kristine Ph.d.-stipendiat +4535332966 E-mail
Garde, Anne Helene Adjungeret professor +4539165258 E-mail
Hansen, Annegrethe Kontorfunktionær +4535327984 E-mail
Hansen, Åse Marie Emeritus +4535327956 E-mail
Holst, Bodil Marie Kontorfunktionær +4535332978 E-mail
Hougaard, Charlotte Ørsted Data administrator +4535337217 E-mail
Hybholt, Maria Lektor +4535320840 E-mail
Jørgensen, Terese Sara Høj Lektor +4535335886 E-mail
Labriola, Merete Professor +4535333132 E-mail
Lund, Rikke Professor, sektionsleder +4535327992 E-mail
Malling, Gritt Marie Hviid Ph.d.-stipendiat +4535327715 E-mail
Molbo, Drude Data administrator +4535326736 E-mail
Mortensen, Ole Steen Klinisk professor +4523328431 E-mail
Nielsen, Jannie Lektor +4535331262 E-mail
Nilsson, Charlotte Juul Lektor +4535327122 E-mail
Rossau, Henriette Knold Postdoc +4535325179 E-mail
Schmidt, Lone Professor MSO +4535327631 E-mail
Vassard, Ditte Ekstern lektor +4535333641 E-mail
Villadsen, Sarah Fredsted Lektor +4535327997 E-mail