Smitsomme sygdomme og brug af antibiotika i primærsektoren

Gruppen har til formål at levere forskning af høj kvalitet, der bidrager til at forbedre viden om håndtering af smitsomme sygdomme, mindske uhensigtsmæssig brug af antibiotika samt kontrollere udviklingen af antimikrobiel resistens. 

Dilemmaet i hverdagspraksis:

”Der er en patient, som forventer en løsning på hans/hendes problemer. Der er en læge, som forventes at være lydhør over for patientens behov. Der er et system, som forventer en rationel anvendelse af ressourcer og anfægtelse af det antimikrobielle resistensproblem, ”Cordoba G, Llor C. BMJ Evidence-Based Medicine. doi: 10.1136/bmjebm-2018-111146

Forskningsgruppen er opdelt i følgende delprojekter:

 

 

 

 

Forskningsfokus:

5-årigt projekt, hvor økonomiske teorier vil benyttes til at designe kliniske interventioner, der vil reducere unødvendig ordination af antibiotika i almen praksis. Projektet har til formål at identificere indikatorer for forekomsten af ​​antibiotikaresistens samt vurdere effekten af ​​lægernes brug af information om resistens og dens indikatorer i valget af ordination.

Delprojekter:

Undersøgelse 1 ser på den forudsigende effekt, som indholdsrige oplysninger om hver enkelt patients resultater af antibiotikaresistens, har, med udgangspunkt i metoder fra machine learning toolbx. Machine learning routines giver mulighed for et samtidigt fleksibelt modelvalg og estimering med højdimensionelle data.

Undersøgelse 2 behandler spørgsmålet om, hvordan praktiserende læger bruger diagnostisk information i deres behandlingsvalg. Vi vil undersøge den rolle, som lægers oplysninger på det givne behandlingstidspunkt og diagnostiske valg i en veldefineret adfærdsmodel, har for behandlingen.

Undersøgelse 3 undersøger en mekanisme, der kan blive påvirket af lovgivningsmæssige indgreb. Almen praksis i Danmark består oftest af en enkelt læge. I de sidste ti år har der dog været en stigende tendens til sammenlægning af praksisser. Denne sammenlægning af praksisser er sandsynligvis ikke drevet af antibiotikareceptpligtige valg hos praktiserende læger. Derfor har denne undersøgelse til formål at undersøge forskellen i størrelsen af praksis med formålet at få indblik i indvirkningen af peer-effekter på antibiotisk diagnostik og receptvalg.

Partnere:

 • Hannes Ullrich, Associate professor, German Institute for Economic Research
 • Michael Allan Ribers, postdoc, Økonomisk Institut - Københavns Universitet

Finansiering : European Research Council

Projektperiode: 2019-2023
PI: Hannes Ullrich
Kontaktperson: Gloria Cordoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordination af antibiotika i den ældre population i almen praksis

Forskningsfokus:

Registerbaseret undersøgelse, der har til formål at identificere de faktorer, der er medbestemmende for ordination af antibiotika blandt ældre i almen praksis i Danmark.

Delprojekter:

 • Deskriptiv analyse af ordination af antibiotika.
 • Vurdering af de faktorer, der er forbundet med storforbrug af antibiotika.
 • Vurdering af sammenhængen mellem anvendelse af antibiotika og udvikling af antimikrobiel resistens.

Partnere:

Mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte hospital

Publikationer: Ikke relevant

Aktiviteter: Ikke relevant

Advisory board:

 • Gloria Cordoba, adjunkt, Københavns Universitet
 • Barbara Juliane Holzknecht, lektor, Københavns Universitet
 • Jette Nygaard, forsker, mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital
 • Rune Aabenhus, lektor, Københavns Universitet
 • Lars Bjerrum, Professor, Københavns Universitet


Finansiering: 
Herlev Hospital

Projektperiode: 2018-2021
PI: Lars Bjerrum
Kontaktperson: Maria Louise Veimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsfokus:

Dette projekt sigter mod at forbedre behandlingen af urinvejsinfektioner hos beboere på plejehjem ved at fokusere på plejehjemspersonalets rolle i ordination af antibiotika. Hovedmålene er at identificere problemerne i samarbejdet mellem plejehjem og den praktiserende læge, at udvikle en relevant intervention rettet mod plejehjemmets personale og derefter at teste og evaluere interventionen. Projektet vil have indflydelse på, hvordan urinvejsinfektioner diagnosticeres og behandles på plejehjem.

Delprojekter:

Undersøgelse 1: En kvalitativ undersøgelse om samarbejde, diagnostik og behandling: Undersøgelsen dykker ned i, hvordan samarbejde mellem plejehjemmets personale og praktiserende læger fungerer. Undersøgelsen vil især fokusere på, hvordan diagnostik og behandling påvirkes af de mange interessenter, man møder på vejen gennem ordination.

Undersøgelse 2: Udvikling af en skræddersyet, kompleks intervention: Denne undersøgelse går i dybden med, hvordan man udvikler og skræddersyer en kompleks intervention rettet mod plejehjemmets personale. Fokus er på at identificere barrierer ved og facilitatorer af implementeringen.

Undersøgelse 3: Test af interventionen i en klynge Randomized Controlled Trial (cRCT): Undersøgelsen tester interventionen i en cRCT på 22 plejehjem. Resultaterne relaterer sig til antibiotikaordination mod urinvejsinfektioner, hospitalsindlæggelse, dødelighed og passende ordination.

Undersøgelse 4: En kvalitativ evaluering af interventionen: Undersøgelsen evaluerer brugen og implementeringen af interventionen. Vi bruger semistrukturerede interviews med hovedinformanter fra de deltagende plejehjem i undersøgelse 3.

Samarbejdspartnere:

 • Institut for Klinisk Mikrobiologi, Herlev og Gentofte Hospital
 • Gentofte kommune

Publikationer:

 • Arnold S, Jensen JN, Kousgaard MB, Siersma V, Bjerrum L, Holm A
 • Reducing Antibiotic Prescriptions for Urinary Tract Infection in Nursing Homes: A Protocol for a Cluster Randomized Controlled Trial with a Complex, Tailored Intervention Targeting Nursing Home Staff. DOI: 10.2196/17710
  URL: https://preprints.jmir.org/preprint/17710

Aktiviteter:

Al data er indsamlet til alle undersøgelser, og vi arbejder i øjeblikket på offentliggørelse af resultaterne.

Advisory board:

Videnskabelig rådgivning:

 • Marius Brostrøm Korsgaard, statskundskab, CEFUAM, IFSV, Københavns Universitet
 • Christian Schultz Hansen, økonom, sektion for sundhedstjenesteforskning, IFSV, Københavns Universitet
 • Volkert Siersma, statistiker CEFUAM, IFSV, Københavns Universitet
 • Jon Trærup Andersen, klinisk farmakolog, Bispebjerg Hospital

Practical advice:

 • Gentofte kommune

Andre rådgivere:

 • Kvalitet i almen praksis - Region Hovedstaden (KAP-H)
 • Ældresagen
 • Praksiskonsulenten, Gentofte kommune
 • Multipraksisudvalget, Dansk selskab for almen medicin (DSAM) og Praktiserende lægers organisation (PLO)

Finansiering: Dansk Sundhedsministerium, Velux Foundation, KEU Region H

Projektperiode: 01-04-2017 – 01-01-2021 
PI: 
Sif Helene Arnold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsfokus:

Formålet med projektet er at forbedre forvaltningen af sundhedspleje ved at sikre sikker adgang til effektive former for antibiotika. Derfor er hovedformålet at identificere og prioritere de vigtigste "One Health" -faktorer og -interventioner (dvs. regler for receptudskrivning og optimal brug af antibiotika), der skal tages i betragtning for at sikre passende og effektiv anvendelse af antibiotika inden for den brasilianske kontekst. Denne nye viden vil igen blive brugt til at understøtte fremskridt i Brasiliens nationale handlingsplan for antimikrobiel resistens (AMR).

Delprojekter:

WP 1: Individet, husstanden og samfundet - Denne WP vil udforske brugere af sundhedsvæsenets synspunkter, herunder dem, der bor sammen med kæledyr, med fokus på passende brug af antibiotika, risiko for AMR og "One Health" -vaner hos familien og i interaktion med kæledyr.

WP2: Ordinerende læger eller udbydere (primærsektoren, sekundærsektoren, farmaceuter, dyrlæger) - Denne WP vil undersøge, hvordan ordinerende læger håndterer beslutningen om behandling, ordinerende lægers og antibiotikaudbyderes pligter, og strategier, som patienter/kæledyrsejere bruger til at anmode om eller afvise brugen af ​​antibiotika.

WP 3: Offentlige og private interessenter (forvaltning på flere niveauer) – Denne WP vil undersøge offentlige og private interessenters opfattelse af AMR og tværsektorielt arbejde på nationalt niveau

Samarbejdspartnere:

 • University of Sao Paulo
 • Federal University of Rio de Janeiro
 • University of Paraiba
 • Solsten Diagnostica

Advisory board:

 • Sao Paulo Health Authorities - Denisse Brando de Assis
 • Albert Einstein Hospital - Denise Maria Campos de Lima Castro
 • International Center for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS) – Robert Skov
 • Det danske konsulat i Brasilien – Tina Gottlieb
 • Den danske ambassade i Brasilien – Brit Borum Madsen

Funding: DANIDA

Projektperiode: 01-03-2020 – 28-02-2022
PI: Gloria Cordoba
Videnskabelig koordinator: Sandi Michele de Oliveira

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsfokus:

HAPPY PATIENT-projektet sigter mod at reducere den uhensigtsmæssige anvendelse og udlevering af antibiotika til de mest almindelige samfundserhvervede infektioner (dvs. luftvejsinfektioner, urinvejsinfektioner, tandinfektioner) med en mangesidet indgriben i sundhedsfaciliteter, som foreslået i punkt 4.2 i EU-retningslinjerne for forsigtig brug af antimikrobielle stoffer i menneskers sundhed. Interventionen gennemføres i fem lande med brug af forskellige mønstre af antibiotikaforbrug: ES, FR, LT, PL og GR.

Vi vil følge en model, der både fremmer forvaltning af stakeholders interesser, og som er patientcentreret. Vi vil rette et kritisk fokus mod den vigtigste interaktion ved beslutningen om brugen af ​​antibiotika: kontakten mellem patienter og sundhedsprofessionelle på forskellige niveauer i sundhedssystemet. Derfor vil HAPPY PATIENT’s aktiviteter være målrettet mod patienter, primærplejepersonale (praktiserende læger, sygeplejersker og tandlæger), sekundær pleje (ydelser uden for åbningstiden), plejehjem og apotekere i lokalsamfundet.

Vi følger Audit Project Odense (APO) -metoden udviklet i FP6 HAPPY AUDIT-projektet. APO består af en auditbaseret registrering, som bruges til at udføre en kontekstanalyse inden implementeringen af ​​den mangesidede intervention og derefter til at foretage en vurdering af ændringer efter implementeringen af ​​den mangesidede intervention.

Baseret på teorien om normaliseringsproces til ændring af adfærd vil den mangesidede intervention omfatte: a) peerfeedback med refleksion og diskussion, b) forbedring af kommunikationsevner med formålet at forbedre kommunikationsprocessen mellem sundhedspersonalet og patienterne, c) foldere og plakater med information til patienten, d) landespecifik information om antibiotikaforbrug (inkl. ”antibiotisk fodaftryk”).

Samarbejdspartnere:

 • Institut Català de la Salut
 • Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense
 • NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Region Hovedstaden
 • EuroDURG European Drug Utilisation Group
 • University of Las Palmas de Gran Canaria
 • Nice University Hospital
 • Ltd Mano Seimos Gydytojas
 • Medical University of Lodz
 • Spanish Society for Family and Community Medicine
 • University of Crete
 • European Association for Clinical Pharmacology
 • University Institute for Patient Care
 • WONCA Europe

Finansiering: European Commission, 3rd Health Programme

Projektperiode: 2020 - 2023
PI: Carl Llor
Kontaktperson: Gloria Cordoba

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsfokus:

Antimikrobiel resistens anses for at være et af de vigtigste folkesundhedsproblemer i verden. Ældre patienter udgør en gruppe af patienter, som er særligt sårbare over for infektioner med resistente bakterier. I Danmark er ordinationen af antibiotika til ældre patienter i almen praksis steget markant i løbet af de sidste 10 år, hvor akut urinvejsinfektion har været den mest almindelige grund til udskrivelse af antibiotika.

Formålet med projektet er at forbedre kvaliteten af den diagnostiske proces og selve antibiotikabehandlingen af voksne patienter med mistanke om urinvejsinfektion i almen praksis. Hovedformålet er således at undersøge områder med behov for kvalitetsforbedring inden for diagnosticeringsprocessen og antibiotikabehandlingen af patienter >18 år med særlig fokus på ældre patienter (> 65 år) med mistanke om urinsvejsinfektion i almen praksis.

Delprojekter:

Gennem deltagelse i almen praksis, vil der for hver registreret patient med mistanke om urinvejsinfektion, registreres følgende oplysninger på et audit registreringsskema: symptomer, fund, brug af test (urinprøve, mikroskopi, kultur) og typen af antibiotika, der er udleveret.

Viden fra analyse af registreringsdata fra almen praksis vil blive brugt til at skabe et interventionsprogram, som rummer refleksion af håndtering og administration, diskussion, benchmarking, uddannelse osv.

Samarbejdspartnere:

 • Forskningsenheden for almen praksis, Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet, Danmark
 • Auditprojekt Odense, Forskningsenhed for almen praksis, Syddansk Universitet

Advisory board:

Finansiering: KEU-the Capital Region of Copenhagen and Fonden for Almen Praksis

Projektperiode: 01-03-2019 – 28-02-2021
PI: Lars Bjerrum

 

 

 

 

 

Forskningsgruppeleder
Lars Bjerrum
Professor

E-mail: lbjerrum@sund.ku.dk
Tlf: +45 35 32 79 39
Mobil: +45 20 68 24 68
Fax: +45 35 32 79 46

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Aabenhus, Rune Munck Lektor +4535337302 E-mail
Bjerrum, Lars Professor +4535327939 E-mail
Chalkidou, Athina Videnskabelig assistent +4535333729 E-mail
Cordoba Currea, Gloria Cristina Adjunkt   E-mail
Holm, Anne Adjunkt   E-mail
Saust, Laura Trolle Ingen jobbeskrivelse +4535331052 E-mail
de Oliveira, Sandi Michele Postdoc +4535328430 E-mail