Smitsomme sygdomme og brug af antibiotika i primærsektoren

Gruppen har til formål at levere forskning af høj kvalitet, der bidrager til at forbedre viden om håndtering af smitsomme sygdomme, mindske uhensigtsmæssig brug af antibiotika samt kontrollere udviklingen af antimikrobiel resistens. 

Dilemmaet i hverdagspraksis:

”Der er en patient, som forventer en løsning på hans/hendes problemer. Der er en læge, som forventes at være lydhør over for patientens behov. Der er et system, som forventer en rationel anvendelse af ressourcer og anfægtelse af det antimikrobielle resistensproblem, ”Cordoba G, Llor C. BMJ Evidence-Based Medicine. doi: 10.1136/bmjebm-2018-111146

Forskningsgruppen er opdelt i følgende delprojekter:

 

 

 

 

Forskningsfokus:

5-årigt projekt, hvor økonomiske teorier vil benyttes til at designe kliniske interventioner, der vil reducere unødvendig ordination af antibiotika i almen praksis. Projektet har til formål at identificere indikatorer for forekomsten af ​​antibiotikaresistens samt vurdere effekten af ​​lægernes brug af information om resistens og dens indikatorer i valget af ordination.

Delprojekter:

Undersøgelse 1 ser på den forudsigende effekt, som indholdsrige oplysninger om hver enkelt patients resultater af antibiotikaresistens, har, med udgangspunkt i metoder fra machine learning toolbx. Machine learning routines giver mulighed for et samtidigt fleksibelt modelvalg og estimering med højdimensionelle data.

Undersøgelse 2 behandler spørgsmålet om, hvordan praktiserende læger bruger diagnostisk information i deres behandlingsvalg. Vi vil undersøge den rolle, som lægers oplysninger på det givne behandlingstidspunkt og diagnostiske valg i en veldefineret adfærdsmodel, har for behandlingen.

Undersøgelse 3 undersøger en mekanisme, der kan blive påvirket af lovgivningsmæssige indgreb. Almen praksis i Danmark består oftest af en enkelt læge. I de sidste ti år har der dog været en stigende tendens til sammenlægning af praksisser. Denne sammenlægning af praksisser er sandsynligvis ikke drevet af antibiotikareceptpligtige valg hos praktiserende læger. Derfor har denne undersøgelse til formål at undersøge forskellen i størrelsen af praksis med formålet at få indblik i indvirkningen af peer-effekter på antibiotisk diagnostik og receptvalg.

Partnere:

 • Hannes Ullrich, Associate professor, German Institute for Economic Research
 • Michael Allan Ribers, postdoc, Økonomisk Institut - Københavns Universitet

Finansiering : 

European Research Council

Projektperiode: 2019-2023
PI: Hannes Ullrich
Kontaktperson: Rune Aabenhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsfokus:

Registerbaseret undersøgelse, der har til formål at identificere de faktorer, der er medbestemmende for ordination af antibiotika blandt ældre i almen praksis i Danmark.

Delprojekter:

 • Deskriptiv analyse af ordination af antibiotika.
 • Vurdering af de faktorer, der er forbundet med storforbrug af antibiotika.
 • Vurdering af sammenhængen mellem anvendelse af antibiotika og udvikling af antimikrobiel resistens.

Partnere:

Mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte hospital

Publikationer: 

Advisory board:

 • Gloria Cordoba, adjunkt, Københavns Universitet
 • Barbara Juliane Holzknecht, lektor, Københavns Universitet
 • Jette Nygaard, forsker, mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital
 • Rune Aabenhus, lektor, Københavns Universitet
 • Lars Bjerrum, Professor, Københavns Universitet

Finansiering: 

Herlev Hospital

Projektperiode: 2018-2022
PI: Lars Bjerrum
Kontaktperson: Maria Louise Veimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsfokus:

Dette fokusområde sigter mod at forbedre behandlingen af urinvejsinfektioner hos beboere på plejehjem ved at fokusere på samarbejdet mellem plejehjemspersonalet og almen praksis ved ordination af antibiotika. Hovedmålene er at udvikle, teste, evaluere og implementere relevante interventioner for at forbedre behandlingen af urinvejsinfektioner hos beboerne på plejehjemmene.

Delprojekter:

Undersøgelse 1: En audit blandt almen praktiserende læger i RegionH inspireret af APO-metoden, der fokuserer på diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner

Undersøgelse 2: Udvikling af en skræddersyet, kompleks intervention: Denne undersøgelse går i dybden med, hvordan man udvikler og skræddersyer en kompleks intervention rettet mod plejehjemmets personale. Fokus er på at identificere barrierer ved og facilitatorer af implementeringen.

Undersøgelse 3: Test af interventionen i en cluster Randomized Controlled Trial (cRCT): Undersøgelsen tester interventionen i en cRCT på 22 plejehjem. Resultaterne relaterer sig til antibiotikaordination mod urinvejsinfektioner, hospitalsindlæggelse, dødelighed og passende ordination.

Undersøgelse 4: En kvalitativ evaluering af interventionen: Undersøgelsen evaluerer brugen og implementeringen af interventionen. Vi bruger semistrukturerede interviews med hovedinformanter fra de deltagende plejehjem i undersøgelse 3.

Undersøgelse 5: UVI –ja, nej, måske? Et kvalitetsstudie af et 3 timer langt seminar med deltagelse fra plejehjemspersonale og almen praksis. Projektets formål er at skabe en fælles forståelsesramme med fælles aftaler mellem plejepersonale og almen praksis omkring forebyggelse, diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner hos plejehjemsbeboere. Projektet har deltagere fra i alt 10 forskellige kommuner i RegionH.

Undersøgelse 6: En kvalitativ undersøgelse om samarbejde: Undersøgelsen dykker ned i, hvordan samarbejdet med den praktiserende læge forstås ud fra plejehjemspersonalets perspektiv i kontekst af diagnostik af mistænkte urinvejsinfektioner. Undersøgelsen pågår i Nordjylland.

Samarbejdspartnere:

 • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Gentofte kommune
 • Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet

Publikationer:

Quality of the Diagnostic Process, Treatment Decision, and Predictors for Antibiotic Use in General Practice for Nursing Home Residents with Suspected Urinary Tract Infection

Reducing Antibiotic Prescriptions for Urinary Tract Infection in Nursing Homes Using a Complex Tailored Intervention Targeting Nursing Home Staff: Protocol for a Cluster Randomized Controlled Trial

Development of a Tailored, Complex Intervention for Clinical Reflection and Communication about Suspected Urinary Tract Infections in Nursing Home Residents

Effectiveness of a tailored intervention to reduce antibiotics for urinary tract infections in nursing home residents: a cluster, randomised controlled trial

Implementing an intervention to reduce use of antibiotics for suspected urinary tract infection in nursing homes - a qualitative study of barriers and enablers based on Normalization Process Theory

Aktiviteter:

Undersøgelserne 1-4 er afsluttede. Undersøgelse 5-6 forventes afsluttet i 2023.

Resultaterne fra undersøgelserne formidles løbende til videnskabelige konferencer, men der formidles også bredere via skrevne og lydbårne medier, bl.a.:

Deltagelse som foredragsholder og paneldeltager til RegionHs temadag: Infektioner, antibiotika og sektorovergange: 
Program for dagen

Håndtering af urinvejsinfektioner hos beboere på plejehjem, Ugeskrift for læger

Intervention reducerer markant forbruget af antibiotika på plejehjem, Dagens medicin: 

En quiz og 6 myter om UVI på plejehjem, Podcast månedsskrift for læger

Advisory board:

Videnskabelig rådgivning:

 • Anne Holm, Lektor, Københavns Universitet
 • Marius Brostrøm Korsgaard, Senior forsker, Københavns Universitet
 • Volkert Siersma, Statistiker, Københavns Universitet
 • Malene Plejdrup Hansen, Lektor, Aalborg Universitet
 • Lars Bjerrum, Professor, Københavns Universitet
 • Jette Nygaard Jensen, Senior Forsker, Herlev og Gentofte Hospital
 • Jens Otto Jarløv, Ledende Overlæge Herlev og Gentofte Hospital

Practical advice:

 • Gentofte kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Medicin teamet i KAP-H (Janne Unkerskov, praktiserende læge samt Nikolaj Askjær, praktiserende læge)

Andre rådgivere:

 • Kvalitet i almen praksis - Region Hovedstaden (KAP-H)
 • Multipraksisudvalget

Finansiering: 

Det Danske Sundhedsministerium, Velux Fonden, KEU Region H

Fokusperiodens start: 01-04-2017  

Kontaktperson: Sif Helene Arnold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Patient Reserach group picture

Forskningsfokus:

HAPPY PATIENT-projektet sigter mod at reducere den uhensigtsmæssige anvendelse og udlevering af antibiotika til de mest almindelige samfundserhvervede infektioner (dvs. luftvejsinfektioner, urinvejsinfektioner, tandinfektioner) med en mangesidet indgriben i sundhedsfaciliteter, som foreslået i punkt 4.2 i EU-retningslinjerne for forsigtig brug af antimikrobielle stoffer i menneskers sundhed. Interventionen gennemføres i fem lande med brug af forskellige mønstre af antibiotikaforbrug: ES, FR, LT, PL og GR.

Vi vil følge en model, der både fremmer forvaltning af stakeholders interesser, og som er patientcentreret. Vi vil rette et kritisk fokus mod den vigtigste interaktion ved beslutningen om brugen af ​​antibiotika: kontakten mellem patienter og sundhedsprofessionelle på forskellige niveauer i sundhedssystemet. Derfor vil HAPPY PATIENT’s aktiviteter være målrettet mod patienter, primærplejepersonale (praktiserende læger, sygeplejersker og tandlæger), sekundær pleje (ydelser uden for åbningstiden), plejehjem og apotekere i lokalsamfundet.

Vi følger Audit Project Odense (APO) -metoden udviklet i FP6 HAPPY AUDIT-projektet. APO består af en auditbaseret registrering, som bruges til at udføre en kontekstanalyse inden implementeringen af ​​den mangesidede intervention og derefter til at foretage en vurdering af ændringer efter implementeringen af ​​den mangesidede intervention.

Baseret på teorien om normaliseringsproces til ændring af adfærd vil den mangesidede intervention omfatte: a) peerfeedback med refleksion og diskussion, b) forbedring af kommunikationsevner med formålet at forbedre kommunikationsprocessen mellem sundhedspersonalet og patienterne, c) foldere og plakater med information til patienten, d) landespecifik information om antibiotikaforbrug (inkl. ”antibiotisk fodaftryk”).

Læs mere om vores aktiviteter herunder:

Samarbejdspartnere:

 • Institut Català de la Salut
 • Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense
 • NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Region Hovedstaden
 • EuroDURG European Drug Utilisation Group
 • University of Las Palmas de Gran Canaria
 • Nice University Hospital
 • Ltd Mano Seimos Gydytojas
 • Medical University of Lodz
 • Spanish Society for Family and Community Medicine
 • University of Crete
 • European Association for Clinical Pharmacology
 • University Institute for Patient Care
 • WONCA Europe

Finansiering: 

European Commission, 3rd Health Programme

Projektperiode: 2020 - 2023
PI: Carl Llor
Kontaktpersoner: Athina Chalkidou og Lars Bjerrum

Læs mere om projektet her; happypatient.eu

Happy Patient Logo

 

 

Forskningsfokus:

Dette projekt sigter mod at forbedre diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis. Hovedmålene er at undersøge og implementere rationel brug af antibiotika for at målrette antibiotika forbruget for at sikre antibiotika er til gavn for patienterne og mindske risiko for overforbrug med de deraf følgende risici for bivirkninger for patienter og for samfundet i form af antibiotika resistens.

Projektet vil have indflydelse på, hvordan luftvejsinfektioner diagnosticeres og behandles national og internationalt.

Delprojekter:

Samarbejdspartnere:

 • Forskningsenheden for Almen Praksis, Ålborg
 • Enhed for Global Sundhed, Rigshospitalet
 • General Practice Research in Infections Network (GRIN)
 • National Centre of Maternity and Childhood Care (NCMCC), Bishkek, Kyrgyzstan

Publikationer:

Biomarkers as point-of-care tests to guide prescription of antibiotics in people with acute respiratory infections in primary care., Smedemark SA, Aabenhus R, Llor C, Fournaise A, Olsen O, Jørgensen KJ.Cochrane Database Syst Rev. 2022 Oct 17;10(10):CD010130. doi: 10.1002/14651858.CD010130.pub3.PMID: 36250577 

Oseltamivir plus usual care versus usual care for influenza-like illness in primary care: an open-label, pragmatic, randomised controlled trial., Butler CC, van der Velden AW, Bongard E, Saville BR, Holmes J, Coenen S, Cook J, Francis NA, Lewis RJ, Godycki-Cwirko M, Llor C, Chlabicz S, Lionis C, Seifert B, Sundvall PD, Colliers A, Aabenhus R, Bjerrum L, Jonassen Harbin N, Lindbæk M, Glinz D, Bucher HC, Kovács B, Radzeviciene Jurgute R, Touboul Lundgren P, Little P, Murphy AW, De Sutter A, Openshaw P, de Jong MD, Connor JT, Matheeussen V, Ieven M, Goossens H, Verheij TJ.
Lancet. 2020 Jan 4;395(10217):42-52. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32982-4. Epub 2019 Dec 12

Cost-effectiveness of adding oseltamivir to primary care for influenza-like-illness: economic evaluation alongside the randomised controlled ALIC4E trial in 15 European countries., Xiao Li, Joke Bilcke, Alike W. van der Velden, Robin Bruyndonckx, Samuel Coenen, Emily Bongard, Muirrean de Paor, Slawomir Chlabicz, Maciek Godycki-Cwirko, Nick Francis, Rune Aabenhus, Heiner C. Bucher, Annelies Colliers, An De Sutter, Ana Garcia-Sangenis, Dominik Glinz, Nicolay J. Harbin, Katarzyna Kosiek, Morten Lindbæk, Christos Lionis, Carl Llor, Réka Mikó-Pauer, Ruta Radzeviciene Jurgute, Bohumil Seifert, Pär-Daniel Sundvall, Pia Touboul Lundgren, Nikolaos Tsakountakis, Theo J. Verheij, Herman Goossens, Christopher C. Butler, Philippe Beutels & ALIC4Etrial investigators.
The European Journal of Health Economics doi: 10.1007/s10198-022-01521-2

Aktiviteter:

Der foregår løbende data er indsamlet til diverse projekter og sideløbende arbejdes på analyser og offentliggørelse af resultaterne.

Finansiering: ICARS, Fonden for Almen Praksis, Novo Nordisk
PI: 
Rune Aabenhus

 

 

Forskningsfokus:

Projektet har til formål at afdække og evaluere behandlinger, der kunne udgøre et alternativ til antibiotika ved forebyggelse af gentagne urinvejsinfektioner hos kvinder

Delprojekter:

 • Systematisk review af effekten af ikke-antibiotiske forebyggende behandlinger ved gentagne urinvejsinfektioner hos kvinder
 • Et dobbelt-blindet, placebokontrolleret studie af effekten af et homøopatisk naturlægemiddel (Cantharon) til at forebygge gentagne urinvejsinfektioner hos kvinder.

Aktiviteter: 

Studiet er for tiden pauseret på grund af barsel

Forskergruppe:

 • Caroline Skovsbo Clausen, Ph.d. studerende, Københavns Universitet
 • Rune Aabenhus, lektor, Københavns Universitet
 • Anne Holm, Adjunkt, Københavns Universitet
 • Lars Bjerrum, Professor, Københavns Universitet

Finansiering: 

Allergica A/S

Projektperiode: 2022-2026
PI: Lars Bjerrum
Kontaktperson: Anne Holm

 

Forskningsfokus:

Projektets formål er at vurdere effekten af symptomatiske og asymptomatiske urinvejsinfektioner under graviditeten på uønskede graviditetsudfald, såsom, lav fødselsvægt (< 2500 gram) og for tidlig fødsel (< 37 uge).

Delprojekter:

Systematisk review med meta-analyse.

 • Kan man finde et sammenhæng mellem urinvejsinfektioner og lav fødselsvægt eller for tidlig fødsel.
 • Er det relevant at behandle gravide kvinder uden symptomer for urinvejsinfektioner?
 • Skal man screene gravide kvinders urin under graviditet? 

Samarbejdspartnere: 

 • Mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital 
 • Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital
 • Gastroenterologisk afdeling, Hvidovre Hospital

Aktiviteter:

Vi er i gang med de sidste dataudtræk før analyser i november 2022.

Fokusperiodens start: 1 marts 2022

Kontaktperson: Robin Piazzolla, robin.piazzolla@gmail.com, Anne Holm, anneholm@sund.ku.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Bjerrum

Forskningsgruppeleder
Lars Bjerrum
Professor

E-mail: lbjerrum@sund.ku.dk
Tlf: +45 35 32 79 39
Mobil: +45 20 68 24 68
Fax: +45 35 32 79 46

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Aabenhus, Rune Munck Lektor +4535337302 E-mail
Bjerrum, Lars Professor +4535327939 E-mail
Holm, Anne Lektor   E-mail
Saust, Laura Trolle Gæsteforsker +4535331052 E-mail