Børn og unge

Forskere i gruppen "Børn og unge":

Jakob Kragstrup (forskningsgruppeleder)
Anette Hauskov Graungaard
Kirsten Lykke
Gritt Overbeck
Melissa Lutterodt
Ruth Ertmann
Susanne Reventlow
Philip Michael Wilson

I børnegruppen arbejder vi med børnesundhed set i et almenmedicinsk perspektiv. Vi interesserer os for almindelige børns sundhed, forekomst af sygdomme og smerter hos børn, børns medicinforbrug og hvordan man så tidligt som muligt kan identificere børn, der af forskellige årsager ikke trives så godt eller hvor der er risiko for barnets fysiske eller psykiske udvikling påvirkes. Vi interesserer os for at identificere risikofaktorer hos børn, der kan findes ved de almindelige forebyggende børnekonsultationer.

Vi arbejder på at udvikle viden om de børn, der på grund af alvorlig sygdom enten hos dem selv eller i familien har behov for særlig opmærksomhed i sundhedsvæsenet. Desuden arbejder vi med den almenmedicinske børnekonsultation, samspillet mellem læge, barn og forælder. Hvordan kommer barnet til orde eller bliver set, hvordan kommunikeres bedst med forældrene etc. Vi anvender både spørgeskemadata, kvalitative data og registerbaserede data i gruppen, og arbejder på at udvikle viden om at indsamle kvalitative data fra børn.

Gruppen har i samarbejde med andre forskere fra Institut for Folkesundhed besluttet at etablere en mor-barn kohorte baseret på dataopsamling fra elektroniske journaler i almen praksis. I Region Sjælland udvikles værktøjer, som vil muliggøre automatisk dataopsamling fra svangrekontroller og børneundersøgelser i lægepraksis. Denne dataopsamling kan bruges til kvalitetsudvikling; men vil samtidigt kunne supplere eksisterende mor-barn kohorter med data baseret på en u-selekteret patientgruppe og skabe mulighed for løbende justering af forskningsspørgsmål i dele af kohorten.