Undervisning og vejledning

Centret afholder flere kursusforløb på medicinstudiet, foruden at huse Specialeuddannelsen i almen medicin og Forskningstræningen.

Prægraduat undervisning

 

Formålet med undervisningen er at give tidlig patientkontakt med introduktion til lægens rolle og funktion, læge-patientforholdet, helhedsperspektivet på sygdom og sundhed samt patientperspektivet på sygdom, dvs. patienternes opfattelse af sundhed og sygdom samt betydningen af det enkelte menneskes livsforløb. En vigtig del af undervisningen er egne samtaler med en patient.

Kursus i førstehjælp indeholder undervisning og træning i hjerte-lungeredning.

Kursusleder: Gritt Overbeck
Kursussekretær: Linda Øllgaard Christensen

Læs mere om kurset i KU's kursusdatabase.

 

 

Undervisningen i almen medicin skal give studentens uddannelse en klinisk afrunding og et kendskab til almen praksis. Den studerende skal efter kurset kunne anvende tidligere indlært viden i mødet med den uvisiterede patient samt kende og kunne anvende den patientcentrede konsultationsproces.

Den studerende skal desuden lære at bruge ”konsultationsprocessen” som et kommunikativt redskab til diagnostik og behandling.

Kurset indeholder et ophold hos en almenpraktiserende læge (tutorlæge). Under opholdet skal den studerende optage nogle af sine konsultationer.

Kursusleder: Torsten Risør
Kursussekretær: Margit von 'Szarka

Læs mere om kurset i KU's kursusdatabase.

 

 

Forskningen ved Center for Almen Medicin er opdelt i forskningsgrupper og vi vejleder fortrinsvis i opgaver som har relation til forskningsgruppernes interesseområder.

Hvis du ønsker at blive vejledt af en af centrets forskere, skal du gå ind på de forskellige forskningspræsentationer, som du finder under menuen Forskning. Her kan du læse mere om interesseområderne, og du kan se, hvem der er forskningsgruppeleder for de forskellige grupper.

Hvis du søger en vejleder ved Center for Almen Medicin, skal du kontakte forskningsgruppelederen for det emne, du søger vejledning i.

Læs mere om vores forskningaktiviteter her.

 

Postgraduat undervisning

 

I uddannelsen til speciallæge i almen medicin indgår et forskningstræningsmodul på i alt 20 dage, der består af en teoretisk del på 10 dage og en projektdel med et selvstændigt arbejde på 10 dage.

Forskningstræningsmodulet skal sammen med den kliniske uddannelse og den øvrige teoretiske uddannelse bibringe lægen kompetencer inden for akademikerrollen, som beskrevet i Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i almen medicin

Kursusleder: Frans Boch Waldorff
Kursussekretariat: forskningstraening@sund.ku.dk

Læse mere om forskningstræning her.

 

 

Kurset har til formål at indføre kursisterne i den almen medicinske arbejdsmetode samt at give kursisterne indblik i praktiserende lægers faglige egenskaber, herunder værdier og holdninger, kliniske kompetencer og organisatoriske færdigheder.

Yderligere information om uddannelsen kan findes på Specialeuddannelsens egen hjemmeside: speam.dk

Teoretisk kursus af ca. 6 ugers varighed.
Kurset er fysisk placeret på Center for Sundhed og Samfund i bygning 33.

Kursusleder: Martin Ryt-Hansen
Kursussekretær: Angela Larsen 

 

Hos Center for Almen Medicin på Københavns Universitet er ph.d.-uddannelsen centreret om at uddanne forskere inden for området almen medicin. Man skal som ph.d.-studerende deltage aktivt i forskningsmiljøet både internt i centeret og på Københavns Universitet, så vel som eksternt, foretage selvstændig forskning, samt opnå erfaring med viden og vidensformidling ved at gennemføre beslægtede, relevante kurser.