Folkesundhedsdatabasen ved Institut for Folkesundhedsvidenskab og Forskningsenheden for Almen Praksis

Folkesundhedsdatabasen er en kobling af en række registre ved Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen og omfatter informationer om alle personer i Danmark siden 1980. Den er en fælles infrastruktur ved instituttet, som danner datagrundlag for en lang række registerundersøgelser om befolkningens sundhed, determinanter for og konsekvenser af sygdomme. Databasen gør det muligt at studere både hyppige og sjældne helbredstilstande, samt at kunne undersøge sundhedstilstanden i hele befolkningen og i særlige undergrupper.

Databasen er placeret i egen server på Danmarks Statistik og administreres i samarbejde med lokale datamanagere ved Afdeling for Social Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis. Databasen er godkendt som en såkaldt paraplyanmeldelse til Datatilsynet, hvilket indebærer, at der i almindelighed ikke skal søges om tilladelse til enkeltprojekter.

En styregruppe for Folkesundhedsdatabasen koordinerer databasens forskningsaktiviteter og har det overordnede ansvar for driften af databasen og skal bl.a. sikre, at databasen udnyttes i overensstemmelse med dens overordnede formål, understøtte at nødvendige ressourcer til drift og opdatering af databasen sikres, samt at nye projekter bidrager til databasens økonomi. Et sekretariat tager sig af den daglige drift, dokumentation, koordinering, journalisering, samt planlægning og afholdelse af styregruppens møder.

En miniprotokol skal udfyldes før et projekt kan igangsættes, efter at relevante godkendelser og formalia er på plads. Som udgangspunkt må en etableringsomkostning på 20.000 kr. påregnes, men afhænger af opgavens omfang.

Kontakt: FSD@sund.ku.dk