Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Seniorforsker

Primære forskningsområder

Min forskning er lokaliseret i grænsefladerne mellem filosofi, kunst og medicin for at undersøge humanistiske, eksistentielle og etiske aspekter i sygdom, behandling og sundhed. I denne forskning har jeg fokus på medicinsk etik, især klinisk etik (etiske udfordringer i klinikken) og humanistisk sundhedsforskning, især udvikling af en narrativ, filosofisk og æstetisk tilgang til sundhedspraksis. Jeg arbejder etnografisk med participatoriske kunst- og filosofiprojekter inden for især pædiatri, bevægelseshandicap, kronisk sygdom og personlig medicin. Et særligt opmærksomhedspunkt er metodeudvikling, der kan understøtte og opbygge kreative, kritiske og dialogiske miljøer inden for sundhedssektoren (for sundhedsprofessionelle og patienter).

Teoretisk trækker jeg især på eksistentiel fænomenologi og hermeneutik, eksistens- og dialogfilosofi, moral- og værditeorier, antikkens filosofi og stoicismen. Da jeg er optaget af at argumentere både teoretisk og empirisk, deltager jeg i forskningsinterventioner, der studerer den gavnlige påvirkning af filosofi og kunst på velvære og selvomsorg efter sygdom og/eller traumer. Målet er at udvikle måder, hvor forskning og praksis gensidigt befrugter hinanden og at støtte en helhedsorienteriet patientforståelse.

Begreber af særlig interesse:

Døden, dødelighed, selvet, væren, tid, håb, sårbarhed, kreativitet, intersubjektivitet, resonans, håb, den gode død, det gode liv, livskunst og dialog.

Aktuel forskning

2028-2023 – WP i MORPHEUS

MORPHEUS er et europæisk Horizon-forskningsprojekt, der inkluderer Frankrig (PI), Spanien og Danmark. Projektets formål er at prædiktere risiko for uprovokeret venøse blodpropper hos specifikke patientgrupper og udvikle et redskab til ’fælles beslutningstagen,’ der skal sikre patienters inddragelse i beslutninger om behandling og forebyggelse. Mit etnografiske arbejde består i observationer af kliniske interaktioner og afholdelse af interview med klinikere og patienter som udgangspunkt for udvikling af en model for ’fælles beslutningstagen.’ Det kvalitative element, som jeg er ansvarlig for, har til formål at 1) indsamle, beskrive og analysere patienters oplevelser og opfattelser af uprovokeret blodpropper og behandling; og 2) identificere patienters og klinikeres forventninger og bekymringer i forbindelse med afprøvning af projektets udviklede beslutningsstøtteredskab. Feltarbejdet vil blive afholdt på Aabenaa hospital, som er MORPHEUS’ danske samarbejdspartner.

 

2026-2024 – PI for DET: Det Eksistentielle Teater: Det gode liv for unge voksne med cerebral parese og multipel sklerose gennem drama, musik og dialog.

DET: Det Eksistentielle Teater tager afsæt i personlige fortællinger og kombinerer scenekunstens improvisation, musikkens lydbilleder og den eksistentielle dialogs fordybelse. Der planlægges 9 workshops for en gruppe med CP og 9 for en gruppe med MS. Ved at inkorporere de unge voksnes store spørgsmål til et liv med livslang funktionsnedsættelse går projektet i dialog med centrale temaer, som det sociale system og sundhedsvæsenet sjældent eller aldrig har for øje. Projektet samarbejder med patientforeningerne CP Danmark og Scleroseforeningen. Empirisk materiale opnås gennem deltagende observation i projektets aktiviteter og i projektets brugerråd samt 16 dybdegående semistrukturerede interviews efter afsluttet intervention. Opfølgende interviews vil finde sted seks måneder efter afslutningen for at vurdere deltagelsens betydning for hverdagslivet. Professionelle kunstnere og en filosofisk facilitator er tilknyttet projektet. En filmmand laver en dokumentar af deltagernes proces.

 

2024-2017: Forsknings- og Etisk Lab koordinator i forskningsprojektet ’Personlig medicin i den danske velfærdsstat’ (MeInWe), hvor 12 interdisciplinære forskere studerer de etiske, organisatoriske og juridiske spørgsmål i implementeringen af personlig medicin i Danmark.  Mit forskningsfokus: Undersøgelse af etiske temaer og udvikling af struktur for etisk dialog (i.e. de etiske laboratorier) med repræsentanter fra sundheds- og samfundsvidenskab, klinisk praksis og forskning, offentlige og private organisationer i sundhedssektoren. I de etiske laboratorier udforsker MeInWe’s forskere og samarbejdspartnere konceptuelle, empiriske og normative spørgsmål i deres arbejde med personlig medicin. Deltagerne oplever større moralsk bevidstgørelse og et mindre fagligt tunnelsyn gennem det etiske laboratoriums to øvelser, hvor man først reflekterer selv og senere hen reflekterer sammen med en dialogpartner om et tema. Finasieret af en Semper Arden bevilling fra Carlsbergfondet til professor Mette Nordahl Svendsen (PI). Se link til MeInWe: https://meinwe.ku.dk.

 

2024-2023: Bidragyder til WP i forskningsprojekt REDESIGN, et europæisk ERA PerMed projekt, som er samfinansieret af Europa Kommissionen: Jeg er ansvarlig for at organisere og gennemføre Etiske Laboratorier. De Etiske Laboratorier samler praktiserende læger og repræsentanter fra patientorganisationer for i fællesskab at undersøge de moralske spørgsmål, der opstår i integrationen af ​​patient-afledte organoider (PDO'er) i præcisionsonkologi.

 

Læs om tidligere projekter under CV

ID: 35362427