Peter Lange

Peter Lange

Ingen jobbeskrivelse VIP


Curriculum vitae

Professor i forebyggelse med fokus på KOL og Lungekræft ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og overlæge på Lungemedicinsk Sektion på Hvidovre Hospital. 

Klinisk uddannelse

 • Cand. med. Fra Københavns Universitet 1985
 •  medicinsk doktorgrad ved Køben­havns Universi­t­et 1991
 • Speciallæge i intern medicin 1994
 • Speciallæge i lungemedicin 1996.

Videnskabelig aktivitet

 • H-index 40 (november 2011) (se publikationsliste)
 • Har overvejende arbejdet med lungemedicinske og respira­tions­fysiologiske emner.
 • Forfatter og medforfatter til ca. 200 skriftlige arbejder omfattende blandt andet: 149 originale videnskab­elige artikler og 52 over­sigtsartik­ler og desuden en række bogkapitler, artikler i kommercielle tidsskrifter, artikler i patientforeningstidsskrifter, patientbrochurer, hjemmesider og lignende.
 • Har holdt over 200 foredrag i viden­skabelige sel­skaber eller ved inter­nationale kongresser.
 • Har fungeret som reviewer for blandt andet European Respiratory Journal, Ugeskrift for Læger, Respiratory Medicine, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, European Journal of Epidemiology, Diabetes Care, Journal of the Royal Society of Medicine, Journal of Sports Medicine, Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Scandinavian Cardiovascular Journal, COPD, Lancet, New England Journal of Medicine.
 • Assisterende videnskabelig redaktør i Ugeskrift for Læger siden 2010
 • Siden 1987 medlem af styrings­gruppen for en prospektiv viden­skabelig befolknings­undersøgelse af 20 000 københavnere, Østerbroundersøgelsen.
 • Vejleder for flere yngre læger i forbindelse med videnskabelige projekter

Videnformidling

 • Medforfatter til kapitler om respiratoriske midler til Medicin.dk /Informatum/
 • Forfatter til patientrelaterede artikler om lungesygdomme på Sundhed.dk , Netpatient.dk, Lægehaandbogen.dk , Patienthaandbogen.dk
 • Assisterende redaktør til Lægeforeningens Lægehåndbogs lungemedicinske artikler
 • Forfatter til en lang række patientbrochurer og vejledninger om lungemedicinske emner
 • Medforfatter til vejledning og diagnostik af KOL udarbejdet for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Medredaktør på en første større dansksproget bog om KOL, som udkom i december 2010 fra forlaget Munksgaard  

Tillidshverv/ Ledelseserfaring

 • Fra 1988 til 1994 medlem af bestyrelsen af Dansk Lungemedicinsk Selskab og fra 1990 til 1994 videnskabelig sekretær for samme.
 • Fra 1994 til 1997 og 2000 –2001 medlem af bestyrelsen i Danmarks Lungeforening.
 • Siden 1994 medlem af styregruppen i Det Danske Oxygenregister.
 • 1997-98 formand for arbejdsgruppe under Dansk Lungemedicinsk Selskab med henblik på udarbejdelse af guidelines vedr. diagnostik og behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom
 • 1998 –2001 formand for Epidemiologiarbejdsgruppen under European Respiratory Society
 • 2005 - 2007 Medlem af Sundhedsstyrelsen arbejdsgruppe vedr. KOL rehabilitering
 • 2005 præsident for den Europæiske Lungemedicinske Kongres (ERS) i København med ca. 17.000 deltagere
 • Fra 2006 Formand for det Nationale Indikator Projekt (NIP) vedr. KOL
 • Gennemgået flere ledelseskurser, herunder lægeforeningens OLAU og kurser for ledere i H:S

Undervisningserfaring

 • Har undervist sygeplejersker, patienter, medicinske studenter, praktiserende læger og læger under uddannelse i specialet intern medicin.
 • 1989 - 91 vikar for klinisk lektor ved Rigs­hospitalet med under­visning af medicinske studenter i medicinske lungesyg­domme
  • Tutor for turnuslæger og klinisk lærer for 3, 7 og 8 semester lægestuderende på medicinsk afdeling P på Bispebjerg Hospital fra 1.1.1994 til 1.5.1995.
  • Fra 1994 undervist på blandt andet A- kurser i medicinske lungesyg­domme, respirations­fysiologi, klinisk farmakologi og allergologi
 • I perioden 1994 - 2005 kursusleder på A-kurset i  medicinske lungesyg­domme i Øst-Danmak.
 • 1996-98 under ansættelsen på BBH klinisk lektor i intern medicin ved Københavns Universitet
 • Siden 1995 censor i Lægevidenskab ved Køben­havns Universitet i fagene "akut patient" og "integreret eksamen" og i perioden 1996- 2010 tillige censor i klinisk medicin.
 • I gennem mange år underviser på kurser i regi af Lægeforeningen for yngre læger (Praktisk Lungemedicin) og for praktiserende læger
 • I mange år underviser på kurset om astma og KOL for Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
 • I mange år underviser og foredragsholder på kurser og møder for praktiserende læger 

Siden 2006 leder på kursus om Obstruktive Lungesygdomme (tidligere A-kursus) til læger under uddannelse som speciallæge i Medicinske Lungesygdomme

ID: 33970784