John Sahl Andersen

John Sahl Andersen

Professor

Undervisnings- og vejledningsområder

Prægraduat

Medicinstudiet: Holdundervisning i Tidlig Patientkontakt. Leder af førstehjælpskurset på 1. semester. Vejledning af OSVAL-studerende. Supervision af medicinske studenters videooptagede konsultationer på 12. semester. Holdundervisning på kursus i Akut Patient på 12. semester. Eksaminator på Hovedkursus i almen medicin, Tidlig Patientkontakt og i Akut Patient.

Folkesundhedsvidenskab: Vejledning på bachelorprojekter og specialer. Underviser i registerforskning. 

MPH-uddannelsen: Undervisning i almen praksis struktur. Vejledning på MPH-projekter.

Postgraduat

Undervisning i litteratursøgning på diverse kurser for praktiserende læger. Underviser på forskningstræningen på Specialeuddannelsen i almen medicin. Underviser på ph.d. kurser.Vejledning af ph.d-studerende og andre yngre forskere.  

Andre aktiviteter

Deltidsansat i almen praksis ved Københavns Universitet.

Medlem af videnskabeligt udvalg ved Dansk Almemenmedicinsk Database. 

Medlem af Det Strategiske Forskningsråd for Almen Praksis, Region Hovedstaden.

Sagkyndig i almen medicin ved Retslægerådet.

Redaktør ved Ugeskrift for Læger.

Formand for Det Psykosociale Forskningsudvalg i Kræftens Bekæmpelse.

Aktuel forskning

Klik på nedenstående links for at læse mere om John Sahl Andersens projekter ved Afdeling for Almen Medicin:

Det primære sundhedsvæsen før og efter strukturreformen
Den kommunale strukturreform medfører betydelige omlægninger i sundhedsvæsenet. Der bliver lagt øget vægt på rehabilitering og forebyggelse. Projektet har til formål at kortlægge forandringernes betydning for arbejdet i almen praksis.

Sammenlignende studie af det danske sundhedsvæsen og Kaiser Permanente sundhedsforsikringen i USA
Et delstudie, der vedrør almen praksis funktion

Seponering af lægemidler i almenpraksis
Formålet med projektet er at undersøge barrierer og fremmende faktorer for seponering af forebyggende lægemidler set ud fra såvel et patient- som et lægeperspektiv. Studiet henhører under Healthy Aging projektet ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, KU. Beskæftiger sig specielt med statiner, antrihypertensiva og antidepressiva.

Anvendelse af sygesikringsregistret i forskning
Formålet er at præsentere styrker og svagheder i anvendelse af sygesikringsregisteret til forskningsformål. 

Komplet publikationsliste 2014 

ID: 12927