Natasja Koitzsch Jensen

Natasja Koitzsch Jensen

Gæsteforsker

Primære forskningsområder

Videnskabelig hovedinteresse er social ulighed i sundhed, velfærdsstater og komparative analyser af policy på social- og sundhedsområdet på tværs af lande, organiseringen af sundhedssystemet og relaterede effekter på adgang til sundhedsydelser samt adgang til sundhedsydelser i et menneskerettighedsperspektiv.

Aktuel forskning

Tackling Health Inequalities and Extending Working Lives (THRIVE)

THRIVE er et internationalt samarbejde med fokus på ulighed i sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet i England, Canada, Sverige og Danmark. I hvert af disse lande står politikerne overfor udfordringer med øget middellevetid, et skift i befolkningernes aldersprofil og de medfølgende konsekvenser i forhold til kronisk sygdom og nedsat funktionsevne. Stigningen i middellevetid er dog ikke ligeligt forhold på tværs af socialgrupper. Lavtuddannede har kortere middellevetid, udvikler tidligere kronisk sygdom og nedsat funktionsevne og har større sandsynlighed for at lide af multiple sygdomme når de er ældre. Projektets formål er at fremme vores forståelse af differentielle virkninger af ulighed i helbred påvirker muligheden for at forblive i beskæftigelse senere i livet og strategier og policies, der forlænger arbejdslivet og som tager højde for social ulighed i helbredsforhold. Projektet baseres på både policy analyser, systematiske reviews og epidemiologiske metoder.


Social Inequality in Ageing (SIA)

SIA er et nordisk samarbejde med fokus på at analysere og sammenligne hvordan de forskellige nordiske lande adresserer de fælles udfordringer med en aldrende befolkning set i lyset af reformer af velfærdsstater og den demografiske sammensætning i landende. SIA består af flere work packages, der fokuserer på livsforløbs betydning for helbred og funktionsevne, ændringer i velfærdsstater (inklusiv sundhedssystemer) og social ulighed i sundhed.

 

Den work package jeg er involveret i er ”Helbredsbehov og reformer af sundhedssystemet: fremtidige behov og konsekvenser for ulighed”. Det er veldokumenteret at personer med lav uddannelse, erhvervsgrupper med manuelt arbejde og lav indkomst levere kortere og har flere helbredsproblemer. Som befolkningerne bliver ældre stiger sygdomme som demens og antallet af ældre med komplekse helbredsproblemer som har brug for behandling fra flere sundhedsprofessionelle stiger. Sundhedssystemerne i de nordiske lande er dog ikke overvejende indrettet efter at kunne imødekomme ældre patienter med komplekse sundhedsproblemer. Ældre udgør en voksende patientgruppe på akutmedicinske afdelinger, hvilket delvist er en konsekvens af mangler i andre dele af sundhedssystemet. Projektets formål er at undersøge konsekvenserne af ændringer i sundhedssystemet på social ulighed. I projektet benyttes policy analyse, kvalitative interviews og epidemiologisk analyse.

Undervisnings- og vejledningsområder

Kursusleder på "Socialmedicin og Rehabilitering" på uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Kursusleder på "Socialmedicin, sygdomsforebyggelse og rehablitering" på uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

ID: 10521597