Camilla Marianne Hvidtfeldt

Camilla Marianne Hvidtfeldt

Ph.d.-studerende

Jeg er uddannet sociolog fra Københavns Universitet, 2007. Siden 2007 har jeg været ansat i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, hvor jeg har gennemført registerforskning samt ledet adskillige store spørgeskemaundersøgelser. Jeg har desuden været med til at udvikle en skolebaseret intervention. Jeg er nu i gang med et PhD-studie ved Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), Afdelingen for Sundhedstjenesteforskning, under Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Aktuel forskning

PhD-projekt: Ikke uden min familie – konsekvenser af dansk indvandrings- og asylpolitik for flygtninges helbred og integration

I perioden 2013-2017 fik flere end 30.000 asylansøgere opholdstilladelse i Danmark, og tangerer dermed antallet af nyankomne flygtninge under krigene i det tidligere Jugoslavien. Det er velunderbygget, at flygtninges helbred og socioøkonomiske integration er dårligere end både majoritetsbefolkningens og andre indvandreres: Forekomsten af psykiatriske sygdomme er således mellem halvanden og to gange højere blandt flygtninge and blandt danskere, og den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens er 27 % lavere for flygtninge sammenlignet med indvandrere fra EU/EEA, efter korrektion med baggrundsfaktorer. Med henblik på at forbedre integrationen af de relativt nyankomne flygtninge er det vigtigt at kende effekterne af de valgte politikker og afdække, hvilke værktøjer Danmark og andre modtagerlande har til rådighed.

Mit PhD-projekt udforsker sammenhængene mellem forskellige aspekter af asylpolitikkerne og flygtninges mentale helbred. Målet er at øge vores nuværende viden bl.a. om, hvordan familiekarakteristikker interagerer med asylpolitikkerne og med de individuelle flygtninges helbred og integration. PhD’en består af tre store, kvantitative, longitudinelle, kohorte studier baseret på registerdata. I de to første studier undersøger jeg, hvordan varigheden af to typer ventetid – nemlig ventetiden på en asylafgørelse og ventetiden på familiesammenføring – hænger sammen med risikoen for at blive diagnosticeret med en psykisk sygdom. Det tredje studie undersøger, hvordan alder ved migration påvirker skoletrivslen for børn med flygtningebaggrund.

Primære forskningsområder

Integration; indvandreres - særligt flygtninges -sundhed, uddannelse, og arbejdsmarkedstilknytning.

ID: 182174276