Forskning

Afdelingens forskning omhandler befolkningens sundhed i et livsforløbsperspektiv med fokus på sociale årsager til, og konsekvenser af, sygdom. Der arbejdes med konkrete helbredsproblemer i fostertilværelsen, i barndom- og ungdom, i voksenlivet og i alderdommen samt på tværs af generationer. I dette arbejde udnyttes den synergi, der ligger i at forene et individperspektiv med et befolkningsperspektiv på sundhed og sygdom, og i at forene ætiologisk grundforskning med anvendt forskning i forebyggelse og rehabilitering.

På afdelingen foregår dette arbejde i afdelingens 4 forskningsgrupper, samt i netværket for afdelingens yngre forskere, Spirekassen:

  • Copenhagen Life Course Epidemiology in Aging Research (CLEAR): Betydningen af livsforløbet for tidlige aldringsmarkører, mekanismerne bag tidlig aldring og risikofaktorer for funktionsevnetab blandt ældre samt studier af aldring i udsatte grupper (interventioner og naturlige eksperimenter).
  • Forebyggelse og Rehabilitering: Udvikling og evaluering af forebyggende sundhedspolitik særligt rettet mod ulighed i sundhed
  • Stress, work and health : Causal relationship and prevention of diseases in the interplay between society, the individual and health in Danish population
  • Reproductive Health Research: Reproduktiv sundhed med fokus på konsekvenser af infertilitet og assisteret befrugtning og forebyggelse af nedsat frugtbarhed

Folkesundhedsdatabasen: Databasen er en samling af registre, der omfatter data om alle personer i Danmark fra 1980 og fremefter.

Spirekassen: Et unikt netværk for yngre forskere på Afdeling for Social Medicin og Afdeling for Epidemiologi.