Ved donation af placenta (moderkage) – Københavns Universitet

Placenta Perfusionsprojekt > Ved donation af placen...

Invitation til frivillig deltagelse i videnskabeligt projekt:

Gravide kvinder og deres ufødte/nyfødte børns udsættelse for sundhedsskadelige stoffer og helbredseffekter  

Kære kommende fødende,

Dette er en forespørgsel om din mulige deltagelse i et forskningsprojekt.
Viden om hvordan vi giver børnene den bedste start på livet, kan blandt andet skaffes ved hjælp af videnskabelige undersøgelser af gravide kvinders omgivelser og vaner. Hver graviditet rummer erfaringer og viden, som er en brik, der kan bruges i puslespillet om mulige årsager til sundhed og sygdom. Vi ved ikke ret meget om hvorvidt miljøfremmede stoffer i lave doser overføres fra mor til barn. Det er dét, som vi ønsker at undersøge – og derfor har vi brug for din deltagelse.

I forbindelse med at du snart skal føde på Rigshospitalet, henvender vi os til dig nu for at bede dig om at deltage i undersøgelsen af gravide kvinder og deres miljø. Undersøgelsen er tilrettelagt i samarbejde med Rigshospitalet, sådan at det planlagte fødselsforløb ikke ændres eller forstyrres, og der er ingen risici forbundet med ved deltagelsen for dig eller dit nyfødte barn. Deltagelsen er naturligvis frivillig, og kan afbrydes når som helst du måtte ønske det, uden begrundelse. Alle indsamlede oplysninger om dig og dit kommende barn, dine omgivelser og vaner, vil udelukkende blive brugt fortroligt. De deltagende kvinder vil skriftligt kunne modtage det samlede resultat af målingerne, men ikke de individuelle resultater eller deres egne målinger.

Deltagelsen omkring fødslen indebærer:
•  Skriftligt tilsagn efter informeret samtykke
•  Donation af moderkage og medfølgende navlestreng efter fødslen
•  Evt. donation af 50 ml blod fra dig efter fødslen
•  Evt. besvarelse af et detaljeret spørgeskema

Moderkagen bortskaffes normalt efter fødslen, men hvis den indsamles straks efter fødslen, udgør den sammen med det medfølgende navlestrengsblod en enestående mulighed for at undersøge eventuelle overførsler fra mor til barn. Tilsvarende studier er ikke mulige ved dyreforsøg, da menneskets moderkage er helt unik.

Ved hjælp af molekylærbiologiske målinger i blodprøver fra mor-barn par forsker vi i miljørelaterede påvirkninger under graviditeten, og deres betydning for de nyfødtes helbred senere i livet. Det biologiske respons er knyttet til den gravide kvindes miljø under graviditeten f.eks. udsættelse for forurening, infektioner elle stress og giver sig blandt andet til udtryk som betændelsesreaktioner, ubalance mellem frie iltradikaler, skade på DNA og DNA reparation. Betændelsesreaktioner menes at være afgørende i udviklingen af luftvejslidelser og allergi. Påvirkning af DNA under bestemte omstændigheder menes at medvirke i udviklingen af kræft. Potentielle årsagssammenhænge mellem udsættelse og biologiske mekanismer på forskellige trin undersøges, herunder om medfødte forskelle i vores forsvar mod miljøfremmede stoffer har betydning for de uønskede biologiske responser.

For at fortolke de biologiske målinger indhentes desuden oplysninger fra fødselsjournalerne om fødslens forløb. Endelig er der mulighed for deltagelse i opfølgende studier af udvikling og vækst af dit barn op til 10 års alderen. Dette kan ske i form af henvendelser til dig og/eller ved adgang til hospitalsoplysninger.
De indsamlede prøver vil indgå i en forskningsbiobank på Københavns Universitet og prøverne vil blive sendt til analyse ved forskellige højtkvalificerede europæiske laboratorier. Eventuelt overskydende prøvemateriale vil enten blive returneret til Københavns Universitet eller destrueret. Såfremt prøverne skal anvendes til nyt forskningsprojekt kan det kun ske efter fornyet godkendelse fra en videnskabsetisk komite.

Projektet er finansieret af offentlige forskningsmidler midler fra EU og Københavns Universitet til projektets leder Professor Lisbeth E. Knudsen, som en del af et EU projekt med tilsvarende studier i Norge, England, Spanien og Grækenland. Da projektet vil foregå i forbindelse med svangrekontrol og fødsel på Rigshospitalet vil der ikke være dækning af rejseomkostninger. Projektet er nærmere omtalt på den engelsksprogede hjemmeside www.newgeneris.org/ og den dansksprogede hjemmeside https://www.ifsv.ku.dk/afdelinger/ms/forskning/placenta/.

Vi opfordrer dig til at læse følgende folder om at deltage i forsøg:

Projektets resultater skal bruges til at vurdere hvordan gravide kvinder og hermed deres ufødte/nyfødte børn, udsættes for sundhedsskadelige stoffer og risikoen for helbredseffekter heraf, således at man bedre kan forebygge.

Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os og få yderligere oplysninger.
 
Med venlig hilsen

Line Mathiesen

Kontaktpersoner:

Line Mathiesen, Lektor PhD
35 32 76 57
lima@sund.ku.dk

Lisbeth Ehlert Knudsen, Professor i eksperimentel toksikologi
35 32 76 53
liek@sund.ku.dk

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Afdeling for Miljø og Sundhed
Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K