Kroniske sygdomme

Forskere i gruppen "Kroniske sygdomme":

John Sahl Andersen (forskningsgruppeleder)
Anna Bebe
Anni Brit Sternhagen Nielsen
Wael Ahmed Zeid Mahmoud Negm
Thomas Drivsholm
Frans Boch Waldorff
Jakob Kragstrup

Klik på linket for at se forslag til vejledningsemner.

I gruppen arbejder vi med kroniske sygdomme set i et almenmedicinsk perspektiv. Vi interesserer os for både diagnostik, behandling og forløbet af kroniske tilstande som fx diabetes og demens og for organisationen af og samspillet mellem primær- og sekundærsektoren. Hvem ser patienten hvornår i sygdomsforløbet og hvor er det set fra patientens side mest optimalt at blive behandlet?

Patienter med kronisk sygdom har ofte dårligere livskvalitet end ikke-kronisk syge og i nogle tilfælde ople-ves selve behandlingen som betydende for livskvaliteten (fx polyfarmaci, ændring af livsstil). Der mangler viden om, hvordan især behandlingen af patienter med mere end én kronisk sygdom mest effektivt tilrettelægges både i almen praksis og fordeles mellem primær- og sekundærsektoren uden forringelse af patientens livskvalitet.

Demens:

Demens er en betegnelse for en lang række sygdomstilstande som er karakteriseret ved en vedvarende svækkelse af mentale funktioner. I Danmark er der omkring 90.000 der lider af en demenssygdom, og dette tal forventes at sige med ca. 50 % frem til 2030 på grund af den demografiske udvikling med flere ældre. Demens udgør et stort sundhedsproblem, der alene i Danmark aktuelt koster samfundet 9,5 milliard kr. per år i direkte omkostninger. Multimorbiditet hos demente udgør et særligt problem, idet identifikation og behandling er vigtig for at bedre den dementes funktionsniveau. Der foreligger ikke viden om hvorledes behandlingen af demente med multimorbiditet foregår i praksissektoren og hvorledes disse patientforløb er på tværs af sektorerne.

Vi er i gang med planlægningen af 1-2 ph.d.-studier, som vil undersøge betydning af multimorbiditet for ny-diagnosticerede demente patienters sygelighed, død og plejehjemsanbringelser. Herudover vil vi fokusere på den behandlingsmæssige kvalitet i almen praksis.

Endvidere deltager Frans i flere nationale og internationale netværk med fokus på demens. Aktuelt har gruppen 5 ansøgninger ude i forskellige fonde.

Type 2-diabetes:

Type 2-diabetes er en god modelsygdom for kroniske sygdomme, da den er velafgrænset, behandlingen er veldokumenteret og antallet af patienter forsat vil være stigende det kommende årti grundet flere ældre borgere. Behandlingen af denne gruppe patienter er en betydelig udfordring for sundhedsvæsenet og udgiftsmæssigt for samfundet. Aktuelt varierer behandlingskvaliteten betydeligt og generelt mangler der kontinuitet i behandlingen.

I gruppen arbejder vi med 2 diabetes-relaterede projekter:
DD2 (The Danish Centre for Strategic Research in Type 2 Diabetes, www.dd2.nu): Gruppen arbejder som en del af det samlede DD2-projekt. Vi udgør den københavnske del af den nationale almenmedicinske DD2-gruppe, som fokuserer på registerbaseret forskning af den del af patientpopulationen, som primært ses i almen praksis. Aktuelt arbejdes der med validering af data fra den almenmedicinske database (DAMD) mhp. samkøring af data fra DAMD og DD2, samt en overordnet københavnsk delprotokol mhp. at udvide forskningsgruppen.

Tværsektorielt samarbejde om kroniske patienter – patienter med type 2-diabetes (SOK-projektet): Dette forskningsprojekt ønsker at afklare om behandlingskvaliteten for patienter med en kronisk sygdom kan forbedres ved et målrettet, intensiveret og systematisk samarbejde mellem almen praksis, almenmedicinske facilitatorer og hospitalernes diabetesklinikker. Forskningsprojektet ønsker at bidrage til at løse de langsigtede problemer som sundhedsvæsenet står overfor i relation til at tilbyde den enkelte kronisk syge patient den bedst tilgængelige behandling, samt at minimere den samlede udgift til behandling af patientgruppen.