Forskning på Afdeling for Almen Medicin

Børn og unge
Forskningsgruppeleder: Jakob Kragstrup 

I børnegruppen arbejder vi med børnesundhed og trivsel i småbørnsfamilier. Vi har fokus på de forebyggende svangre- og børneundersøgelser i almen lægepraksis og har særlig interesse for mental sundhed og for den indsats, som den praktiserende læge kan yde. De igangværende projekter følger småbørnsfamilier fra første svangerundersøgelse hos egen læge til børnene er omkring 3 år.

De raske "patienter" i almen praksis 
Forskningsgruppeleder: John Brodersen 

I denne gruppe arbejder vi med konsekvenserne af brug af teknologier i sundhedsvæsenet. Således undersøger vi screeningstiltag overfor raske personer, overdiagnosticering og risikobegrebet i et almenmedicinsk perspektiv. Vi interesserer os bl.a. for, hvilke konsekvenser screening og overdiagnosticering har for borgerens opfattelse af eget helbred og hvilke konsekvenser et falsk positivt screeningssvar har. Hvordan opfatter patienter risiko for sygdom påvist ved undersøgelser i sundhedsvæsenet? Temaerne, vi er interesserede i, spænder lige fra screening og diagnostik af det ufødte barn til undersøgelse for infektionssygdomme og kræftsygdomme som fx bryst-, tyktarms- og endetarmskræft.

CopLab - The Copenhagen Primary Care Laboratory Database
Forskningsgruppeleder Christen Lykkegaard Andersen

The Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) Database er en sundhedsvidenskabelig informationsbank. Den indeholder en kopi af svar på laboratorieundersøgelser bestilt af primært alment praktiserende læger i Storkøbenhavnsområdet i perioden fra 2000 til og med 2015.

Formålet med CopLab-databasen er at fremme forskning. Det kan fx ske ved at sammenkøre data fra CopLab-databasen med epidemiologiske data fra danske lokale og landsdækkende sundhedsregistre (1). Det giver mulighed for a) at beskrive kendte og nye risikofaktorer ved sygdom, b) at beskrive prævalens og incidens af sygdomme, c) at relatere sygelighed og dødelighed til variablerne i databasen, d) at undersøge ætiologi, forebyggelse og behandling af sygdomme og e) at optimere brugen af laboratoriedata.

Etablerede sub-databaser i CopLab: CopPreg (The Copenhagen Primary Care Pregnancy Database)

Infektionssygdomme i almen praksis
Forskningsgruppeleder: Lars Bjerrum 

Antimikrobiel resistens er ifølge WHO en af verdens største trusler mod folkesundheden. I Europa dør der årligt ca. 25.000 personer som følge af infektioner med resistente bakterier og tallet er stigende. De fleste antibiotikaordinationer kommer fra almen praksis og øget forbrug af antibiotika er den væsentligste årsag til den stigende forekomst af resistente bakterier. Der er behov for mere viden om, hvordan man kan reducere overforbruget af antibiotika. Forskergruppen er en del af et tværfagligt forskningscenter ved Københavns Universitet, UC-CARE, som arbejder med metoder til at forbedre diagnostik og behandlingen af infektionssygdomme hos mennesker og dyr. Målet er at undgå det uhensigtsmæssige overforbrug af antibiotika og samtidig sikre, at de patienter, der har behov for antibiotika, får den nødvendige behandling. Læs mere om UC-CARE her.

Kroniske sygdomme og multimorbiditet
Forskningsgruppeledere: John Sahl Andersen  & Susanne Reventlow 

Kroniske sygdomme er et voksende problem og mere end halvdelen af befolkningen over 65 år har to eller flere kroniske sygdomme (multimorbiditet). Multimorbiditet er ligefrem blevet nævnt som en af de største udfordringer i sundhedsvæsenet, idet sundhedsvæsenet hovedsageligt er organiseret efter, at patienter kun har en sygdom fx ved udformning af forløbsprogrammer. Forskningsgruppen arbejder med udredning og behandling af patienter med kroniske sygdomme i almen praksis, idet der mangler viden om, hvordan behandlingen af patienter med mere end én kronisk sygdom mest effektivt tilrettelægges både i almen praksis og i samarbejdet mellem primær- og sekundærsektoren. Gruppen interesser sig også for medikamentel behandling af kroniske lidelser og ved multimorbiditet, såsom statiner og antidepressiva til ældre. Såvel patient- som lægeperspektivet på behandlingen undersøges.

SOFIA – et interventionsstudie i almen praksis
Projektleder Susanne Reventlow 

SOFIA studiet har til formål at øge livskvalitet og forlænge levetiden hos mennesker med svær psykisk sygdom i almen praksis.
Mennesker med en svær psykisk sygdom har ofte også komplekse problemer og fysiske sygdomme (multimorbiditet), der fører til nedsat livskvalitet og tidligere død end den generelle befolkning. Forskning har vist, at en styrket relation mellem patient og praktiserende læge, samt øget fokus på behandling af somatisk sygdom tilpasset den enkeltes behov, kan øge både livskvalitet og levetid for patientgruppen. SOFIA studiet vil teste, om en 5-årig intervention bestående af flere dele i almen praksis kan have denne effekt.

Andre emner

Konsultationsforskning, Ann Dorrit Guassora

Gruppen arbejder med læge-patient forholdet og med samarbejdet mellem læge og patient. Aktuelt har vi bl.a. projekter om lægeroller og patientroller i forbindelse med multisygdom og individualisering af behandling. Der er også mulighed for at få vejledning i projekter om håndtering af skam og tillid i konsultationen.

Uddannelses og undervisningsforskning, Melissa C Lutterodt

Gruppen har specielt interesse for udvikling af prægraduat som postgraduat uddannelsen inden for medicinstudiet, men i særdeleshed Almen Medicin. Forskning med fokus på udvikling af bedre præmisser for lægeuddannelse i form af optimering af undervisningsform såvel klinisk som teoretisk, pædagogiske tilgange samt finde årsagssammenhænge for valg af speciallægeuddannelse. Endvidere forskning i værdien af patientkontakt i undervisning.

Patientperspektiver, patientinvolvering og samskabelse, Susanne Reventlow