19. november 2019

Mobilafhængighed er relateret til dårligt helbred

En stor spørgeskemaundersøgelse fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet indikerer, at de mest mobilafhængige danskere har et dårligere helbred end andre. Det kan blandt andet skyldes stress og dårlig søvn, siger forskningsleder Naja Hulvej Rod.

SmartSleep Eksperimentet på Københavns Universitet har fået svar på spørgsmål om mobilforbrug, sundhed og søvnvaner fra over 25.000 danskere. Svarene siger, at hver fjerde deltager i høj eller meget høj grad føler sig afhængig af sin mobiltelefon. Derudover angav halvdelen af deltagerne, at de i nogen grad følte sig afhængige af deres mobiltelefon.

Tidligere resultater fra SmartSleep Eksperiment har også vist, at mobilafhængighed er relateret til både stress og hovedpine.
Nye tal fra undersøgelsen viser nu også, at mobilafhængighed er relateret til dårligt selvvurderet helbred. Som det ses i figuren nedenfor, har en større andel af dem med høj grad af mobilafhængighed dårligt selvvurderet helbred sammenlignet med dem, der i lavere grad er afhængige af mobilen.

Blandt de deltagere, som i meget høj grad er mobilafhængige, angiver 17 procent, at de har et ”mindre godt” eller ”dårligt” helbred. Omkring ti procent af deltagerne, som kun i nogen grad opfatter sig som mobilafhængige angiver, at de har mindre godt eller dårligt helbred, mens 13 procent af deltagerne, der angiver at være meget lidt mobilafhængige, vurderer deres helbred som mindre godt eller dårligt. Samme overordnede tendens ses for begge køn, dog mest udpræget blandt kvinderne.

Da selvvurderet helbred er en vigtig indikator for en persons generelle helbredstilstand, kan dette tyde på, at høj grad af mobilafhængighed har negativ betydning for helbredet.

Graf der viser sammenhængen mellem selvvurderet dårlig helbred med mobilafhængighed, fordelt på køn
Figuren viser andelen med mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred i forhold til forskellige grader af mobilafhængighed opdelt på køn.

Der kan være flere forklaringer på, at forskerne finder denne sammenhæng.

”Personer med høj grad af mobilafhængighed kan være mere stressede, fordi de føler, at de altid skal være tilgængelige. Det kan have betydning for det mentale helbred, men kan også påvirke søvnen og det fysiske helbred,” siger professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab Naja Hulvej Rod, der står bag SmartSleep Eksperimentet.

”Vi kan dog ikke udelukke, at dem med i forvejen dårligt helbred bruger deres telefon anderledes end dem, der har et godt helbred. Der kan også være andre årsager, som forklarer sammenhængen.”, tilføjer Naja Hulvej Rod.

Forskerne vil nu undersøge koblingen mellem mobilafhængighed og selvvurderet helbred nærmere.

Om Smart Sleep
SmartSleep Eksperimentet er et ”citizen science”-projekt, hvor forskere fra Københavns Universitet undersøger, hvordan mobiltelefoner påvirker vores søvn og helbred.

25.000 danskere har i november 2018 besvaret et spørgeskema om deres natlige mobilforbrug, søvnkvalitet og tendens til stress og hovedpine. 13.000 vil blive inviteret til en større undersøgelse, hvor de skal monitorere deres mobilbrug via en app. 500 unge vil desuden indgå i omfattende kliniske helbredsundersøgelser.

Forskerne håber, at disse data vil være med til at skabe et mere nuanceret billede af danskernes mobilbrug, de mulige helbredskonsekvenser – og hvordan vi kan forebygge dem.